Učitelia

Úvod Učitelia
  • učiteľ musí byť pre žiakov vychovávateľom, poradcom, ale aj koučom, mentorom a sprievodcom
  • učiteľ musí byť vyučený v oblasti problematiky detí a dorastu a musí ovládať koučing a mentoring
  • podmieniť prijatie na pedagogické štúdium absolvovaním psychologického vyšetrenia na zistenie, postačujúcej úrovne empatie
  • zahrnúť do štúdia pedagogiky aj: Montessori pedagogiku, poradenskú, školskú, pedagogickú, detskú a vývinovú psychológiu, kurz koučingu, kurz mentoringu, kurz "soft skills" a kurz nenásilnej komunikácie
  • možnosť regulovať potrebu absolventov pedagogiky štátom
  • miesto kreditového kontinuálneho vzdelávania zaviesť duálne kontinuálne vzdelávania
  • odvodzovať základné mzdové ohodnotenie učiteľov podľa popisných štatistických charakteristík mzdy v národnom hospodárstve v prepočte na plný pracovný úväzok
  • odvodzovať osobné ohodnotenie podľa hodnotenia žiakov a vedenia školy, nie podľa počtu kreditov a odpracovaných rokov