Tretia etapa vzdelávacieho systému

Úvod Tretia etapa
 • začínať so vzdelávacím procesom v tretej a štvrtej etape až od 10:00
 • zaviesť podmienkový systém vo všetkých školách v tretej etape
 • zaviesť kooperatívnu prácu ako súčasť podmienok
 • zrušiť prijímacie skúšky a celoštátny monitoring či testovanie
 • deliť školy na prípravné (do 18 rokov) a kvalifikačné (do 20 rokov)
 • prípravné školy špecificky zamerať na určitú oblasť poznania, napr. ekonomické, prírodovedné, humanitné, atď.
 • prípravné školy založiť na úzkej spolupráci s vysokými školami, múzeami, knižnicami, hvezdárňami, botanickými záhradami, rôznymi ďalšími organizáciami, ale aj firmami
 • povinnosť absolvovať stáž ako súčasť podmienok
 • umožniť dĺžku štúdia v tretej etape v závislosti od schopností a pracovitosti žiaka
 • kvalifikačné školy špecificky zamerať na určitý typ nejakých príbuzných profesií, napr. mechanik, hotelierstvo, vizážistika, atď.
 • zaviesť duálne vzdelávanie na kvalifikačných školách
 • ukončiť kvalifikačné školy s titulom DiS. (diplomovaný špecialista)