Štvrtá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Štvrtá etapa
 • miesto prijímacích skúšok zaviesť prijímacie pohovory
 • spojiť bakalársky a magisterský stupeň štúdia
 • externú formu štúdia nahradiť rozložením si štúdia zadarmo s možnosťou študovať aj dištančne
 • kreditový systém nahradiť podmienkovým systémom
 • nelimitovať splnenie podmienok časom
 • zabezpečiť externých pracovníkov z praxe, alebo vyučovať niektoré predmety v praxi
 • zrušiť vyučovanie formou prednášok, miesto nich založiť vzdelávací proces na práci v malých skupinách, seminároch, cvičeniach, skupinových konzultáciách, na praktickom vyučovaní priamo v teréne, na riešení problémov z praxe, výučbe s externými pracovníkmi, na samoštúdiu doplnenom o skupinové a individuálne konzultácie, či tvorbe skupinových praktických projektov
 • miesto semestrov a skúškových období zaviesť trimestre s dĺžkou 75 pracovných dní
 • pokračovať s duálnym vzdelávaním – povinná prax o počte 570 hodín (vyčleniť na to jeden trimester)
 • vzdelávať formou intenzívnych kurzov
 • vysokoškolské tituly rozdeliť podľa dosiahnutého stupňa vzdelania aj podľa odboru
 • zrušiť rigorózne konanie
 • vyžadovať prísnejšie podmienky pre uznávanie zahraničných titulov
 • tituly podľa odboru zohľadniť v mzdách vo verejnej správe
 • jednorazovo zredukovať odbory na vysokých školách na základe uplatnenia absolventov v danom odbore, ktorí študovali, alebo v príbuznom odbore
 • podmieniť reakreditáciu odboru zabezpečením praxe
 • zrušiť financovanie vysokých škôl na základe počtu zapísaných študentov, ale ich financovať podľa kvality poskytujúceho vzdelania a vyučujúcich