Prvá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Prvá etapa
  • cieľ prvej etapy: aby deti začali spontánne čítať, písať, počítať a vzbudiť u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa
  • zaviesť fungovanie prvej etapy na princípe Montessori pedagogiky
  • zakázať na deti vyvíjať akýkoľvek nátlak
  • umožniť v prvej a druhej etape slobodnú hru v prírode
  • obohatiť prvú a druhú etapu o lesnú pedagogiku alebo jej alternatívami
  • umožniť osvojovanie si cudzieho jazyka už od prvej etapy
  • zakomponovať digitálne technológie a robotiku do vzdelávacieho procesu už od prvej etapy
  • dovoliť najviac 6 detí na jedného pedagóga v prvej etape