Druhá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Druhá etapa
 • cieľ druhej etapy: sebavzdelávanie žiakov – aby zistili, čo ich baví, na čo majú vlohy, čomu sa chceli v budúcnosti venovať a maximálne v tom rozvinúť ich potenciál
 • zaviesť fungovanie druhej etapy na princípe sebariadeného vzdelávania (ako školy Summerhill a Sudbury Valley School)
 • miesto autoritatívneho prostredia v škole budovať slobodné prostredie
 • prispôsobiť školské prostredie novému vzdelávaciemu systému bohaté na podnety  – moderný interiér budovy slúžiaci ako prostriedok rozvoja edukačných princípov
 • nerozdeľovať deti, žiakov a študentov podľa biologického veku v žiadnej etape na ročníky
 • vytvárať pravidlá a riadiť chod školy Školským zhromaždením formou participatívnej demokracie a žiackymi záujmovými výbormi
 • vynucovať dodržiavanie pravidiel Súdnou komisiou tvorenou zo žiakov celého vekového spektra a personálu
 • zrušiť povinné kurikulum a celoštátne učebnice
 • umožniť slobodne si vyberať z rôznych tradičných aj netradičných oblastí poznania a zručností
 • zakázať súťaženie, miesto neho klásť silný dôraz na kooperatívne učenie
 • klásť väčší dôraz na interdisciplinárne prepojenie a vzdelávanie prostredníctvom zážitku, t. j. učenie sa v teréne
 • preplácať do plnej výšky akýkoľvek mimoškolský vzdelávací kurz
 • zakomponovať do vzdelávacieho procesu rozšírenú realitu a 3D simulačné modely, ale aj hranie počítačových hier a videohier s preukázaným pozitívnym vzdelávacím efektom s určitými obmedzeniami
 • umožniť na účely vzdelávania kopírovať a zdieľať vzdelávacie materiály úplne legálne
 • zrušiť všetky nástroje vonkajšej motivácie (hodnotenie, systém odmien a trestov, porovnávanie, súťaženie, atď.)
 • zakázať povinné domáce úlohy
 • maximalizovať ochranné faktory a minimalizovať rizikové faktory vzniku a pretrvávania rôznych závislostí u mladých
 • zapájať rodičov do procesu vzdelávania
 • umožniť žiakom nastúpiť na školu vo svojom školskom obvode v prvej až tretej etape vzdelávania
 • dovoliť maximálnu kapacitu školy 300 žiakov
 • vedenie a administratívu školy zveriť do kompetencie manažéra logistiky
 • statické školské prázdniny nahradiť flexibilnou dovolenkou
 • zaviazať žiakov stráviť v škole aspoň 30 hodín/týždeň v druhej a tretej etape (myslí sa celkový čas strávený v škole)