Požiadavky na učiteľa

Úvod UčiteliaPožiadavky na učiteľa

„Deti už dnes neoslovuje učiteľ, ktorý zhltol všetku múdrosť sveta a je neomylný, úplný google. Ony potrebujú učiteľa, ktorý ich nakopne, ktorý ich nadchne.“ – Zuzana Tkáčová

 

Aby bolo vzdelávanie čo najefektívnejšie, musia byť vo vzdelávacom systéme kvalitní učitelia. Nie je optimálne, ak je učiteľ len osoba, ktorá len odovzdáva vedomosti žiakom a študentom. Považujeme za nevyhnutné, aby učiteľ bol aj akýsi sprievodca, radca, kouč, mentor a moderátor, t. j. osoba, ktorá žiaka alebo študenta koordinuje, usmerňuje a vedie počas procesu učenia sa. Nehovorí, čo a ako má žiak alebo študent robiť, ale usmerňuje ho tak, aby sám prišiel na to, čo a ako má robiť. Učiteľov ako sprievodcov majú v mnohých vzdelávacích systémoch, či individuálnych školách, ako napríklad v Montessori pedagogike, či v českých Scioškolách. Skúsenosti z týchto škôl nám dokazujú, že vzťah učiteľ-žiak, ktorý je založený na rešpekte, porozumení, empatii, partnerskej komunikácii, nie na tvrdej a nekompromisnej autorite, je pre výchovno-vzdelávací proces ten najefektívnejší.

          Základnou úlohou učiteľa je vytvoriť podnetné prostredie, ktoré podporuje úspešné vzdelávanie sa. Jeho základom je rešpektujúci vzťah medzi učiteľom a žiakom. Dôvera a bezpečie sa v škole vytvára vtedy, ak je učenie založené na systematickom rozvoji životných zručností. Učiteľ by mal používať rôzne nástroje pozitívneho riadenia žiakov, a tak rešpektovať prirodzený spôsob, akým sa mozog učí. Na dosiahnutie tohto cieľa považujeme za potrebné, aby učiteľ spĺňal tieto požiadavky:

1. Ovládanie problematiky detí a dorastu

Učiteľ by mal byť veľmi dobre vyučený v oblasti detskej psychológie, aby vedel porozumieť dieťaťu, lebo učiteľ pre nižšie etapy vzdelávania by mal byť aj vychovávateľom a poradcom dieťaťa. V súčasnom vzdelávacom systéme značnú časť učiteľov problémy detí nezaujímajú. Problémy detí sa riešia prostredníctvom školských psychológov. Vzdelávanie a výchova sú úzko spolu spojené. Učiteľ by mal byť aj vychovávateľ, teda by mal ovládať problematiku výchovy detí a dorastu, dokázať riešiť edukačné problémy v školách.

2. Ovládanie koučingu

Učiteľ by mal ovládať koučing. Slovo koučing, ale aj základ tejto metódy, pochádza zo športového prostredia. Veľmi často si ľudia pletú rolu kouča s rolou trénera. Tréner je úloha človeka, ktorý disciplíne rozumie, sleduje zverencov v akcii a na základe sledovania potom dáva inštrukcie a rady, ako a čo má, alebo nemá robiť. Kouč má veľmi odlišný prístup k človeku a k tomu, čo robí. Kouč sprevádza koučovaného na jeho ceste k stanovenému cieľu alebo výsledku. Neradí, nie je odborníkom na danú tému, je odborníkom na proces, ako k výsledku dôjsť, a teda sleduje tento proces. Podporuje koučovaného, aby našiel spôsoby, ako sa posunúť ďalej a ako sa rozvíjať, ako dôjsť k potrebnému cieľu. Napomáha uvedomenie koučovaného, čo je možné, efektívne a prospešné. Kouč sleduje rozvoj potenciálu koučovaného a verí, že má všetky potrebné zdroje na to, aby dosiahol to, čo chce, ako v profesionálnom, tak v osobnom živote. Učiteľ v súčasnom vzdelávacom systéme je len v úlohe trénera a nie je venovaný dôraz na rozvoj role kouča. Ak sa učiteľ naučí koučing, povedie proces a objasňuje si so žiakom ciele. Žiak má vplyv na spôsob, ktorým mu bude obsah odovzdávaný a tiež s učiteľom určuje priority toho, čo sa má naučiť. Súčasne sa zamýšľajú nad tým, aký bude mať žiak úžitok z naučeného obsahu. Učenie sa koučingu je proces, pri ktorom sa učiteľ naučí efektívnejším procesom učenia. Učitelia si osvoja pozitívne a rešpektujúce postoje k žiakom, naučia sa zaobchádzať so svojimi pocitmi a získajú celý rad efektívnych a tvorivých postupov, ako viesť žiakov (EDUin, 2014).

3. Ovládanie mentoringu

Učiteľ by mal ovládať mentoring – teda vedenie, počas ktorého sa naučia používať vo vyučovaní aktivizujúce metódy, predovšetkým na rozvoj kritického myslenia. Mentoring spočíva v pomoci, ktorú mentor poskytuje svojmu zverencovi, a to prostredníctvom vedenia a rád, na rozdiel od koučingu, ktorý sa sústreďuje na zlepšenie výkonu a konkrétnych zručností. Mentor býva spravidla skúsenejšia osoba, ktorá pomáha mladšiemu pracovníkovi pri budovaní jeho kariéry ako aj pri vykonávaní každodenných činností. Mentor slúži mladšiemu pracovníkovi ako vzorový model, podľa ktorého sa mladší pracovník správa a vďaka ktorému sa môže rozvíjať (Pelan, 2012). Vzdelávanie učiteľov v oblasti mentoringu bol jedným z pilierov estónskej reformy školstva a teraz láme svetové rebríčky hodnotenia školstva (Brezovská, 2016).