Kontinuálne vzdelávanie

Úvod UčiteliaKontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností  a spôsobilostí, ktorými si účastník ďalšieho vzdelávania udržuje, obnovuje, zdokonaľuje, rozširuje a dopĺňa profesijné kompetencie[125]. V starom systéme to fungovalo prostredníctvom absolvovania akreditovaných vzdelávacích programoch formou seminárov a konferencií, za ktoré učiteľ získa kredity a tie sa následne zhodnotia v jeho mzde. Avšak takáto forma je neefektívna a motivácia učiteľov nespráva. Podobne, ako je pre študentov kvalifikačných škôl a vysokých škôl potrebné duálne vzdelávanie, by malo byť pre učiteľov duálne kontinuálne vzdelávanie. Učiteľ by sa nemal len aktívne vzdelávať, ale mal by byť aj v kontakte s praxou, do ktorej pôjdu jeho študenti. Napríklad vo fínskom vzdelávacom systéme štát vyžaduje, aby v priebehu každých piatich rokov išli učitelia pracovať na dva až tri týždne pracovať do firmy pôsobiacej v ich odbore[115].

 

 

[115] http://www.skolskyportal.sk/clanky/preco-ziaria-finske-skoly

[125] https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/kontinualne-kreditove-vzdelavanie