Učitelia

Úvod Učitelia

-      učiteľ musí byť pre žiakov vychovávateľom, poradcom, ale aj koučom, mentorom a sprievodcom

-      učiteľ musí byť vyučený v oblasti detskej psychológie a musí ovládať koučing a mentoring

-      povinná mesačná prax vysokoškolských učiteľov každých 5 rokov v príslušnom odbore

-      štúdium pedagogiky zahrňuje aj: Montessori pedagogiku, poradenskú, školskú, pedagogickú, detskú a vývinovú psychológiu, kurz koučingu, kurz mentoringu, kurz "soft skills" a kurz nenásilnej komunikácie

-      štát môže regulovať potrebu absolventov pedagogiky

-      odvodenie miezd učiteľom v závislosti od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v prepočte na plný pracovný úväzok