Podmienkový systém

Úvod Tretia etapaPodmienkový systém

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme sú stredné školy založené na známkovaní. To však navrhujeme zrušiť (viď bod 2.5). Keďže tretia etapa vzdelávacieho systému by už nebola taká voľná ako druhá etapa, navrhujeme vo všetkých štátnych školách zaviesť tzv. podmienkový systém. Ide o obdobu podmienkového systému na gymnáziu Přírodní škola v Českej republike[101] alebo aj vo Winnetskej sústave. Podmienkový systém je systém, kde je látka celého roku rozdelená na niekoľko blokov s podmienkami, ktoré musí žiak ovládať. Žiak si musí rozplánovať plnenie jednotlivých podmienok počas roka, a tak zodpovedne viesť svoje vzdelávanie. Žiakom sa vopred zadefinuje, čo konkrétne majú ovládať, respektíve zvládnuť. Je potrebné vymenovať aké oblasti, aké činnosti a zručnosti si musia osvojiť.

Na rozdiel od Přírodní školy by sa nemali písať testy po prebratí témy. Keď si žiak myslí, že danú podmienku už zvládol, mal by prezentovať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa naučil. Musí ukázať, že danej téme rozumie a ovláda ju. Hodnotiaci výbor rozhodne, či danej oblasti rozumie dostatočne a ovláda ju, alebo ešte musí nejaké nedostatky doladiť. V druhom prípade pokračuje v doučovaní daných zručností a vedomostí a keď sa cíti byť pripravený, ide na opravné prezentovanie. Aby žiak mohol ukončiť školu, musí mať splnené všetky povinné podmienky.

Výhodou takéhoto systému je prehľadnosť – žiaci majú jasnú predstavu o tom, čo sa od nich chce. Navyše sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti – žiak si musí veci naplánovať, nemôže sa vyhovárať, že nemal dostatok času, že mal smolu na otázky v teste, atď. Účelom nie je dať žiakovi zlú známku, s ktorou má ísť ďalej, ako tomu bolo v starom systéme, ale účelom je žiakom poskytnúť vzdelanie, teda musí danú podmienku zvládnuť, musí vedieť.

 

 

[101] https://www.youtube.com/watch?v=dZFrn5aupcI