Podmienkový systém

Úvod Tretia etapaPodmienkový systém

V súčasnom vzdelávacom systéme sú stredné školy založené na známkovaní. To však navrhujeme zrušiť (viď bod 3.18). Navrhujeme vo všetkých štátnych školách zaviesť tzv. podmienkový systém. Ide o obdobu podmienkového systému z gymnázia Přírodní škola v Českej republike, či z Winnetskej sústavy. Podmienkový systém je systém, v ktorom je učivo celého roku rozdelené na niekoľko blokov s podmienkami, ktoré musí žiak ovládať. Žiak si musí rozplánovať plnenie jednotlivých podmienok počas roka, a tak zodpovedne viesť svoje vzdelávanie. Žiakom sa vopred zadefinuje, čo konkrétne majú ovládať, respektíve zvládnuť. Je potrebné vymenovať aké oblasti, aké činnosti a zručnosti by si mali osvojiť (Bičák, 2009).

          Na rozdiel od Přírodní školy by sa však nemali písať testy po prebratí určitej témy. Keď si žiak myslí, že danú podmienku by už zvládol, mal by prezentovať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa naučil. Musí ukázať, že danej téme rozumie a ovláda ju. Hodnotiaci výbor rozhodne, či danej oblasti rozumie dostatočne a ovláda ju, alebo ešte musí nejaké nedostatky doladiť. V prípade nezvládnutia danej podmienky pokračuje v doučovaní daných vedomostí a zručností a keď sa cíti byť pripravený, ide na opravné prezentovanie. Aby žiak mohol ukončiť školu, musí mať splnené všetky povinné podmienky.

          Výhodou takéhoto systému je prehľadnosť – žiaci majú jasnú predstavu o tom, čo sa od nich chce. Navyše sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti – žiak si musí veci naplánovať, nemôže sa vyhovárať, že nemal dostatok času, že mal smolu na otázky v teste, atď. Účelom nie je dať žiakovi zlú známku, s ktorou má ísť ďalej, ako tomu bolo v súčasnom vzdelávacom systéme, ale účelom je žiakom poskytnúť vzdelanie (Bičák, 2009).