Vysokoškolské tituly

Úvod Štvrtá etapaVysokoškolské tituly

Cieľom nového vzdelávacieho systému by malo byť aj prinavrátenie odbornosti k jednotlivým titulom. Vysokoškolské tituly navrhujeme rozdeliť na základe odborov tak, aby každý vedel, aký typ a stupeň odboru vyštudoval. Nové rozdelenie titulov by znamenalo aj zrušenie rigorózneho konania.

Náš návrh rozdelenia titulov je:

 Odbor

1. stupeň 

2. stupeň 

 Technika

RTMgr. 

RTDr. 

 Architektúra

ArchMgr. 

ArchDr. 

 Prírodné vedy

RNMgr. 

RNDr. 

 Farmácia

PharmMgr. 

PharmDr. 

 Medicína

MUMgr./MDMgr./MVMgr. 

MUDr./MDDr./MVDr. 

 Poľnohospodárstvo

AgrMgr. 

AgrDr. 

 Ekonomické vedy

RCMgr. 

RCDr. 

 Spoločenské vedy

RSMgr. 

RSDr. 

 Filozofia

PhMgr. 

PhDr. 

 Právo

JUMgr. 

JUDr. 

 Pedagogika

PaedMgr. 

PaedDr. 

 Umelecké vedy

ArtMgr. 

ArtDr. 

 Teológia

ThMgr. 

ThDr. 

          Taktiež pre uznávanie titulov zo zahraničia by mali platiť prísnejšie podmienky, keďže nový vzdelávací systém by bol o dosť vzdialený iným celoštátnym vzdelávacím systémom. Pre preformulovanie zahraničných titulov sa musia robiť rozdielové skúšky formou preukázania splnenia určitých podmienok.

          Navrhujeme tiež, aby sa bral ohľad pri výške mzdy vo verejnej správy nie na stupeň dosiahnutého vzdelania, ale na odbor, z ktorej má titul. Ak titul neodpovedá odboru, v ktorom pracuje, nebude sa zohľadňovať v mzde a to platí pre všetkých zamestnancov verejnej správy.