Systém hodnotenia

Úvod Štvrtá etapaSystém hodnotenia

Všetky aktivity študenta spojené s absolvovaním predmetu na vysokej škole v súčasnom vzdelávacom systéme, ktorý si zapísal (teda nielen priama účasť na výučbe, ale aj samoštúdium, príprava referátov, semestrálnych prác a pod.), je hodnotená kreditmi. Celková záťaž študenta počas jedného akademického roka je štandardne stanovená v priemere na 60 kreditov. Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú (akumulácia kreditov). Jednou z podmienok dokončenia 3-ročného bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 kreditov z predmetov, predpísaných študijným programom. Ak nadväzuje napríklad 2-ročné magisterské štúdium, pribudne študentovi podmienka získania najmenej 120 ďalších kreditov, t. j. musí získať spolu najmenej 300 kreditov (EK, 2015).

          Kredity však nezaručujú určitú úroveň nadobudnutých znalostí, pretože kredity sú za úspešne zvládnutie predmetu aspoň na známku E. Preto navrhujeme pokračovať s aplikáciou podmienkového systému z tretej etapy vzdelávacieho systému, ktorý by úplne nahradil kreditový systém. Študent úspešne ukončí určitý stupeň vysokej školy, ak má splnené všetky podmienky daných oblastí poznania a zručností na danom odbore a stupni. Podmienky sú na rozdiel od predošlej etapy rozdelené do trimestrov. Plnenie podmienok je priebežné počas celého trimestra podľa schopností študenta. Ak v danom trimestri neurobí všetky podmienky nejakej danej oblasti poznania a zručností, môže ju opakovať aj v inom trimestri s tým, že musí opakovať všetky podmienky danej oblasti poznania a zručností. Opakovanie nejakej danej oblasti poznania a zručností nie je limitované, teda môže danú oblasť poznania a zručností opakovať aj viac ako dvakrát. Vysoké školstvo je verejná služba, preto jeho cieľom má byť poskytovať študentom službu, t. j. určité znalosti a zručnosti. Bez ohľadu na to, ako dlho bude študentovi trvať splnenie všetkých podmienok, už ich samotné splnenie je zárukou, že nadobudol všetky potrebné znalosti a zručnosti, ktoré mu vysoké školstvo malo poskytnúť.