Stupne štúdia

Úvod Štvrtá etapaStupne štúdia

Po pristúpení k tzv. Bolonskému procesu sa dovtedy 5 ročné štúdium na Slovensku viac-menej len mechanicky "rozseklo" na 3 + 2 roky, bez zmeny študijných plánov, čím sa ucelenosť jednotlivých stupňov narušila. Okrem toho bakalárske štúdium nie je vnímané ako plnohodnotné vysokoškolské štúdium nielen v spoločnosti, na pracovnom trhu, no častokrát ani na pôde samotných vysokých škôl. Bakalársky titul z medicíny neexistuje, z pedagogiky sa zvažuje jeho zrušenie, keďže na pôsobenie v profesii učiteľa treba magisterský stupeň[108] a silné námietky sú aj proti bakalárskym titulom z práva, keďže nikto nechce, aby ho obhajoval právnik len s bakalárskym titulom. Trojstupňový systém štúdia sa v našich podmienkach teda neosvedčil.

Vysokoškolské vzdelanie by malo byť ucelené vzdelanie v zmysle Bloomovej taxonómie. Podľa nej sa úrovne poznania rozvíjajú od najjednoduchších k náročnejším[109]:

1. Vedomosti (faktografické a/alebo terminologické)

2. Pochopenie (väčšie pojmové celky, súvislosti a procesy, ktoré vie študent vysvetliť)

3. Aplikácia (uplatňovanie získaných vedomostí v nových situáciách)

4. Analýza (nachádzanie významných znakov, príčin a možných dôsledkov)

5. Syntéza (tvorba hypotéz, plánovanie riešení a ich odôvodňovanie)

6. Evaluácia (posudzovanie výsledkov podložené argumentmi)

Pri návrhu študijných programov treba chápať príslušný študijný odbor ako celok a jeho poznatky a kompetencie rozdeliť tak, aby tvorili výbavu pracovníka na predpokladanej úrovni pracovného zaradenia.

V novom vzdelávacom systéme navrujeme len dva stupne vysokoškolského štúdia – magisterský a doktorandský stupeň. Súčasné bakalárske štúdium by bolo súčasťou magisterského štúdia. Doktorandské štúdium by sa od magisterského štúdia líšilo hlavne náročnosťou riešených problémov a očakávaným stupňom originality riešení. Výsledky doktorandského štúdia musia byť nové z pohľadu vednej disciplíny. Na magisterskom stačí, ak sú originálne v prostredí, v ktorom sa uplatnia.

 

 

[108] http://slovensko.hnonline.sk/927890-cast-vysokych-skol-uz-titul-bakalar-neudeli

[109] http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie