Stupne štúdia

Úvod Štvrtá etapaStupne štúdia

Po pristúpení k Bolonskému procesu sa dovtedy 5 ročné štúdium na Slovensku viac-menej len mechanicky "rozseklo" na 3 a 2 roky, bez zmeny študijných plánov, čím sa ucelenosť jednotlivých stupňov narušila. Okrem toho bakalárske štúdium nie je vnímané ako plnohodnotné vysokoškolské štúdium nielen v spoločnosti, na pracovnom trhu, no častokrát ani na pôde samotných vysokých škôl. Bakalársky titul z medicíny neexistuje, z pedagogiky sa zvažuje jeho zrušenie, keďže pre učiteľov základných a stredných škôl je kvalifikačne prakticky bezcenný (Burjan et al., 2017) a silné námietky sú aj proti bakalárskym titulom z práva (Krivak & Co, 2020), keďže nikto nechce, aby ho obhajoval právnik len s bakalárskym titulom. Trojstupňový systém štúdia sa v našich podmienkach teda neosvedčil.

          Vysokoškolské vzdelanie by malo byť ucelené vzdelanie v zmysle Bloomovej taxonómie. Podľa nej sa úrovne poznania rozvíjajú od najjednoduchších k náročnejším (Hvorecký, 2012):

  • Vedomosti (faktografické a/alebo terminologické)
  • Pochopenie (väčšie pojmové celky, súvislosti a procesy, ktoré vie študent vysvetliť)
  • Aplikácia (uplatňovanie získaných vedomostí v nových situáciách)
  • Analýza (nachádzanie významných znakov, príčin a možných dôsledkov)
  • Syntéza (tvorba hypotéz, plánovanie riešení a ich odôvodňovanie)
  • Evaluácia (posudzovanie výsledkov podložené argumentmi)

Pri návrhu študijných programov treba chápať príslušný študijný odbor ako celok a jeho poznatky a kompetencie rozdeliť tak, aby tvorili výbavu pracovníka na predpokladanej úrovni pracovného zaradenia.

          V novom vzdelávacom systéme navrhujeme len dva stupne vysokoškolského štúdia – magisterský a doktorandský stupeň. Súčasné bakalárske štúdium by bolo súčasťou magisterského štúdia. Doktorandské štúdium by sa od magisterského štúdia líšilo hlavne náročnosťou riešených problémov a očakávaným stupňom originality riešení. Výsledky doktorandského štúdia musia byť nové z pohľadu vednej disciplíny. Na magisterskom stačí, ak sú originálne v prostredí, v ktorom sa uplatnia.