Kreditový systém

Úvod Štvrtá etapaKreditový systém

Všetky aktivity študenta spojené s absolvovaním predmetu na vysokej škole v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme, ktorý si zapísal (teda nielen priama účasť na výučbe, ale aj samoštúdium, príprava referátov, semestrálnych prác a pod.),  je hodnotená tzv. kreditmi. Celková záťaž študenta počas jedného akademického roka je štandardne stanovená v priemere na 60 kreditov. Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú (akumulácia kreditov). Jednou z podmienok dokončenia 3-ročného bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 kreditov z predmetov, predpísaných študijným programom. Ak nadväzuje napr. 2-ročné magisterské štúdium, pribudne študentovi 120 kreditov, t.j. získa spolu najmenej 300 kreditov[111].

Kredity však nezaručujú určitú úroveň nadobutnutých znalostí, pretože kredity sú za úspešne zvládnutie predmetu aspoň na známku E. Preto navrhujeme pokračovať s aplikáciou podmienkového systému z tretej etapy vzdelávacieho systému, čím by sa zrušil kreditový systém. Študent úspešne ukončí určitý stupeň vysokej školy, ak má splnené všetky podmienky daných predmetov na danom odbore a stupni. Podmienky sú na rozdiel od predošlej etapy rozdelené do trimestrov. Plnenie podmienok je priebežné počas celého trimestra podľa schopností študenta. Ak v danom trimestri neurobí všetky podmienky nejakého predmetu, môže si daný predmet zapísať znova s tým, že musí opakovať všetky podmienky daného predmetu, a ak ani druhýkrát nesplní všetky podmienky daného predmetu, tak je vylúčený zo štúdia.

 

 

[111] https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/kreditovy-system/