Jednorazová redukcia vysokých škôl

Úvod Štvrtá etapaJednorazová redukcia vysokých škôl

V čase prechodu medzi súčasným a novým vzdelávacím systémom by sa mal počet vysokých škôl zredukovať a stanoviť systém hodnotenia, ktorý by zaručoval trvalo udržateľnú kvalitu vysokého školstva. Pri JEDNORAZOVEJ redukcii vysokých škôl navrhujeme postupovať takto:

1. Zotriediť všetky odbory podľa ich zamerania do skupín tak, aby podobné odbory z viacerých škôl boli v jednej spoločnej skupine.

2. V každej skupine zoradiť odbory podľa úspešnosti uplatnenia absolventov v danom odbore, či v príbuznom odbore, ktorý študovali, za posledných 5 rokov.

3. Čiarou ich rozdeliť tak, aby celkový počet absolventov odborov nad čiarou (kde sú tie školy, ktorých percentuálny počet absolventov pracujúcich v odbore je väčší) bol približne rovnaký, ako je celkový počet absolventov pracujúcich v danom odbore, či príbuznom odbore.

4. Odbory pod čiarou nebudú reakreditované.

Názorná ukážka tohto návrhu:

Určitý typ odboru:

Počet absolventov

(za 5 rokov)

Počet úspešne uplatnených v obore

Percentuálny podiel:

Škola 1

600

550

91,7%

Škola 2

1 000

800

80%

Škola 3

500

300

60%

Škola 4

100

40

40%

Škola 5

800

200

25%

Celkovo:

3 000

1890

63%

Odbory na jednotlivých školách boli zoradené podľa percentuálneho podielu. Celkový počet absolventov pracujúcich v odbore, ktorí vyštudovali je 1890. Počet absolventov prvých troch odborov je 2100, teda všetky ďalšie odbory by už neboli reakreditované.

          Podľa jedného prieskumu vyplynulo, že až 47 % vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov pracuje mimo odbor svojho vzdelania (TREXiMA, 2020) a 20 % zamestnaných absolventov vysokoškolské vzdelanie vo svojej práci ani nepotrebuje (SITA, 2015) a to nezahŕňa ani počet dlhodobo nezamestnaných absolventov. Náš odhad je, že odbory na vysokých školách sa zredukujú asi o 40 %.

          Reakreditácia odboru musí byť taktiež podmienená schopnosťou zabezpečiť dostatočnú prax, alebo jej ekvivalentné náhrady, v opačnom prípade nebude daný odbor reakreditovaný.