Intenzívne kurzy

Úvod Štvrtá etapaIntenzívne kurzy

Viaceré štúdie preukázali, že intenzívne kurzy sú efektívnejšie v porovnaní s kurzami tradičnej dĺžky (Seamon, 2004; Austin, Gustafson, 2006; Kucsera, Zimmaro, 2010), pričom najefektívnejšie sa ukázali 4-týždňové kurzy (Austin, Gustafson, 2006). Jedným z dôvodov je skutočnosť, že počas tradičného semestra, ktorej výučbová časť má dĺžku obvykle 11 až 15 týždňov, sa študenti musia súbežne venovať viacerým predmetom, čo znižuje ich sústredenosť na hlbšie porozumenie každej problematike. Pri intenzívnych kurzoch absolvujú študenti súbežne menej predmetov, a tak sa môžu hlbšie ponoriť do jednej problematiky.

          Vo štvrtej etape nového vzdelávacieho systému navrhujeme zaviesť intenzívne kurzy. Jednotlivé oblasti poznania a zručností v trimestri by sa rozdelili do troch blokov. Výučba jedného bloku by mala byť obsiahnutá v rozmedzí jednej tretiny trimestra, t. j. 25 pracovných dní. Všetky tri bloky by prebiehali súbežne, a teda v jednom trimestri by sa vyučovanie všetkých troch blokov tri krát opakovalo. Poradie blokov by si študent určil sám, ako uzná za vhodné. Študent by mal tiež možnosť kombinovať si oblasti poznania a zručností z viacerých blokov, ako uzná za vhodné. Je efektívnejšie, keď sa študent venuje intenzívne len niekoľkým málo oblastiam poznania a zručností a až po nich ďalším, ako keď sa učí súbežne kvantum oblastí poznania a zručností, ešte k tomu veľmi časovo rozťahaných. Tým, že si študenti zvolia blok, akí chcú, sa ich počet rozloží, čím sa môže vyučujúci venovať menšiemu počtu študentov naraz a o to kvalitnejšie. Výhoda pre slabších študentov je tá, že ak počas nejakej tretiny trimestra nezvládajú, alebo sú chorí, môžu si ho znova prejsť v inej tretine trimestra.