Financovanie vysokého školstva

Úvod Štvrtá etapaFinancovanie vysokého školstva

V súčasnom vzdelávacom systéme prúdi do vysokého školstva približne 580 miliónov eur. Viac ako 260 miliónov eur, t. j. 44,8 % dostávajú vysoké školy nasledovne: 85 % z tejto sumy podľa počtu študentov a absolventov a 15 % podľa publikačnej a umeleckej činnosti (MŠVVaŠ SR, 2020a). Považujeme to za neefektívne, pretože to produkuje kvantitu a nie kvalitu!

          Navrhujeme, aby v novom vzdelávacom systéme dostali školy financie podľa kvality poskytujúceho vzdelania a vyučujúcich, keďže primárnym cieľom vysokej školy by malo byť poskytovanie kvalitného vzdelania študentom. Škola by mala zabezpečiť vyučujúcich, ktorí sú v danom odbore skutočne odborníci, avšak odbornosť nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu poskytnutého vzdelania. Vyučujúci by mal mať aj iné vlastnosti, ktoré sú popísané v 6. kapitole. Ak vyučujúci nie je schopný vedieť študentom učivo dostatočne vysvetliť, podať im ho tak, aby ich to vedomostne obohatilo, nevie ich zaujať, alebo ho jednoducho nemajú radi, efekt vzdelávania bude nízky alebo žiadny. Navrhujeme 50 % z financií podmieniť kvalitou vyučujúcich. Tú by mali hodnotiť priamo študenti, ktorých daný vyučujúci učil. Keďže ale študenti nie sú kompetentní posúdiť odbornosť vyučujúceho, zvyšných 50 % z financií navrhujeme podmieniť kvalitou poskytujúceho vzdelania. Tú by mala hodnotiť nezávislá inštitúcia ako napríklad Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). ARRA posudzuje 5 kategórii (Barta et al., 2015):

  • vzdelávanie (počty študentov, vyučujúcich, štruktúra učiteľov);
  • atraktivita štúdia (záujem o štúdium, podiel zahraničných študentov, mobility, nezamestnanosť);
  • veda a výskum (počty publikácií a citácií, priemerná citovanosť, prípadne závažné umelecké diela);
  • doktorandské štúdium (podiel absolventov, podiel na študentskej populácii, pomer vedeckého výkonu k počtu doktorandov);
  • grantová úspešnosť (domáce granty, zahraničné granty, celkový príjem z grantov na tvorivého pracovníka).