Financovanie vysokého školstva

Úvod Štvrtá etapaFinancovanie vysokého školstva

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme prúdi do vysokého školstva približne 450 miliónov eur. Viac ako 240 miliónov eur, t. j. 54,3 % dostávajú vysoké školy nasledovne: 85 % z tejto sumy podľa počtu študentov a absolventov a 15 % podľa publikačnej a umeleckej činnosti[117]. Toto je veľká chyba, lebo to produkuje kvantitu a nie kvalitu!

Navrhujeme, aby v novom vzdelávacom systéme dostali školy financie podľa kvality výučby a vyučujúcich, keďže primárnym cieľom vysokej školy by malo byť poskytovanie kvalitného vzdelania študentom. Škola by mala zabezpečiť vyučujúcich, ktorí sú v danom odbore skutočne odborníci, avšak odbornosť nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu poskytnutého vzdelania. Vyučujúci by mal mať aj iné vlastnosti, ktoré sú popísané v piatej kapitole. Ak vyučujúci nie je schopný vedieť študentom učivo dostatočne vysvetliť, podať im ho tak, aby ich to vedomostne obohatilo, nevie ich zaujať, alebo ho jednoducho nemajú radi, efekt vzdelávania bude nízky alebo žiadny.

50 % z financií bude závisieť od kvality vyučujúcich. Tú by mali hodnotiť priamo študenti, ktorých daný vyučujúci učil. Keďže ale študenti nie sú kompetentní posúdiť odbornosť vyučujúceho, zvyšných 50 % by malo závisieť od kvality výučby. Tú by mala hodnotiť nezávislá inštitúcia ako napríklad Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). ARRA posudzuje päť kategórii:

1. vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, štruktúra učiteľov);

2. atraktivita štúdia (záujem o štúdium, podiel zahraničných študentov, mobility, nezamestnanosť);

3. veda a výskum (počty publikácií a citácií, priemerná citovanosť, prípadne závažné umelecké diela);

4. doktorandské štúdium (podiel absolventov, podiel na študentskej populácii, pomer vedeckého výkonu k počtu doktorandov);

5. grantová úspešnosť (domáce granty, zahraničné granty, celkový príjem z grantov na tvorivého pracovníka)[118].

 

 

[117] http://okenka.blog.sme.sk/c/376695/financovanie-verejnych-vysokych-skol-zo-statneho-rozpoctu.html

[118] http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf