Štvrtá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Štvrtá etapa

-      miesto prijímacích skúšok prijímacie pohovory

-      spojenie bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

-      vysokoškolské tituly rozdelené podľa dosiahnutého stupňa vzdelania aj podľa odboru

-      zrušenie rigoróznej skúšky

-      prísnejšie podmienky pre uznávanie zahraničných titulov

-      externá forma štúdia nahradená dištančnou formou štúdia

-      tituly podľa odboru zohľadnené v mzdách v štátnej a verejnej správe

-      zabezpečenie externých pracovníkov z praxe, alebo vyučovať niektoré predmety v praxi

-      kreditový systém nahradený podmienkovým systémom

-      zrušenie vyučovania formou prednášok, miesto nich vyučovanie založené na práci v malých skupinách, seminároch, cvičeniach, skupinových konzultáciách, na praktickom vyučovaní priamo v teréne, na riešení problémov z praxe, výučbe s externými pracovníkmi, na samoštúdiu doplnenom o skupinové a individuálne konzultácie, či tvorbe skupinových praktických projektov

-      miesto semestrov a skúškových období trimestre s dĺžkou 75 pracovných dní

-      vyučovanie v trimestri rozdelené do troch blokov prebiehajúcich paralelne

-      pokračovanie s duálnym vzdelávaním – povinná prax o počte 600 hodín (vyčlenený je na to jeden trimester)

-      jednorazová redukcia odborov na vysokých školách na základe uplatnenia absolventov v odbore, ktorí študovali, alebo v príbuznom odbore

-      podmienená reakreditácia odboru zabezpečením praxe

-      zrušenie financovanie vysokých škôl na základe počtu zapísaných študentov, ale ich financovanie na základe kvality výučby a vyučujúcich