Štvrtá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Štvrtá etapa

-      miesto prijímacích skúšok sú prijímacie pohovory

-      spojenie bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

-      vysokoškolské tituly rozdelené podľa dosiahnutého stupňa vzdelania aj podľa odboru

-      neexistuje rigorózna skúška

-      prísnejšie podmienky pre uznávanie zahraničných titulov

-      neexistuje externá forma štúdia, miesto nej je možná dištančná forma štúdia

-      tituly podľa odboru musia byť zohľadnené v mzdách v štátnej a verejnej správe

-      škola by mala zabezpečiť externých pracovníkov z praxe, alebo vyučovať niektoré predmety v praxi

-      kreditový systém je nahradený podmienkovým systémom s tým, že predmet je možné opakovať iba raz, ako v starom systéme

-      zrušenie vyučovanie formou prednášok, miesto neho je výučba založená na práci v malých skupinách, seminároch, cvičení, skupinových konzultácií, na praktickom vyučovaní priamo v teréne, na riešenie problémov z praxe, výučbe s externými pracovníkmi, na samoštúdiu doplnených o skupinové a individuálne konzultácie, či tvorbe skupinových praktických projektoch

-      miesto semestrov a skúškových období sú trimestre s dĺžkou 75 pracovných dní

-      výučba v trimestri je rozdelená do troch blokov prebiehajúcich paralelne

-      pokračuje sa s duálnym vzdelávaním – je povinná prax o počte 600 hodín (vyčlenení je na to jeden trimester), alebo 675 hodín ak si to študent rozloží na viac trimestrov

-      jednorazová redukcia odborov na vysokých školách o 40 % na základe uplatnenia absolventov v odbore, ktorí študovali, alebo v príbuznom odbore

-      podmienená reakreditácia odboru zabezpečením praxe (jeden trimester)

-      ruší sa financovanie vysokých škôl na základe počtu zapísaných študentov a publikačnej činnosti, ale je na základe kvality výučby a vyučujúcich