Záväzné vzdelávanie sa

Úvod Prvá etapaZáväzné vzdelávanie sa

Ľudia sa vzdelávajú už od narodenia, napríklad učia sa chodiť a rozprávať. Učenie prebieha neustále. Náš mozog nikdy neprestáva pracovať a nie je možné rozdeliť čas na obdobie učenia sa a neučenia sa. Všetko, čo sa deje okolo človeka, čo vníma cez zrak, sluch, hmat, čuch a chuť, sa premieta do nejakej formy učenia. Ako povedal veľmi úspešný americký spisovateľ a biochemik Isaac Asimov: „Ľudia premýšľajú o učení sa ako o niečom, čo môžu dokončiť.“

Učenie sa je permanentná zmena v chovaní, ku ktorej dochádza v dôsledku praxe alebo skúseností. Je to proces zmeny, ktorý zahŕňa nové vedenie i nové konanie[10]. Vzdelávanie je organizovaný a inštitucionalizovaný spôsob učenia[10]. Účelom nového vzdelávacieho systému je tento proces učenia sa, respektíve vzdelávania, čo najefektívnejšie organizovať.

Na našom území vydala 6. 12. 1774 rakúsko-uhorská cisárovna Mária Terézia Všeobecný školský poriadok. Následne Jozef II. uzákonil v roku 1788 povinnú školskú dochádzku od 6. do 12. roku a vytýčil aj tresty za jej nedodržiavanie[11]. Názor, že "povinná školská dochádzka" je nevyhnutná pre vzdelávanie, je však len obyčajnou obsesiou. Účelom vzdelávacieho systému je vzdelávanie a nie chodenie do školy! Preto miesto "povinnej školskej dochádzky" navrhujeme zaviesť "záväzné vzdelávanie sa". Záväzné preto, lebo žiaci a študenti, respektíve ich rodičia, sa zaväzujú, že sa ich deti budú vzdelávať. Nie je podstatné, či sa bude chodiť dieťa vzdelávať do školy, alebo sa bude vzdelávať doma tzv. domácim vzdelávaním (platí pre 1. a 2. etapu vzdelávania), či nejakou inou formou alebo systémom vzdelávania, ale že sa bude vzdelávať. Navrhujeme dať slobodnú voľbu výberu vzdelávania rozšírenú aj o alternatívne vzdelávacie systémy.

 

 

[10] https://www.euroekonom.sk/edukacny-proces-zamestnancov/

[11] https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/najvacsia-reforma-skolstva-v-rakusko-uhorsku-je-spojena-s-menom-marie-terezie