Trvanie záväzného vzdelávania sa

Úvod Prvá etapaTrvanie záväzného vzdelávania sa

V súčasnosti je povinná školská dochádzka 10 ročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku[12]. Od 1. 1. 2021 bude predprimárne vzdelávanie v materských školách pre 5 ročné deti bude povinné[13].

Podľa nedávnej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je predprimárny stupeň vzdelávacieho systému pre 3 až 6 ročné deti novo považovaný za jeden z kľúčových[14]. Okolo 2. až 3. roku života dieťaťa nastáva optimálne obdobie na rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa[15]. Mozog je vtedy dvakrát aktívnejší ako mozog dospelých a dvakrát rýchlejšie si vytvára spojitosti[16]. Štúdie potvrdzujú, že špeciálne predprimárne vzdelávacie programy majú na kognitívny, sociálny aj emocionálny vývoj malých detí pozitívny dopad[17]. Výsledky medzinárodného vyšetrovania Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) ukazujú pozitívny vplyv účasti na predprimárnom vzdelávaní na matematické zručnosti v 15 rokoch[18].

Preto navrhujeme záväzné vzdelávanie sa začať v 3. roku života dieťaťa. Záväzné vzdelávanie sa by malo byť záväzné až do dospelosti, t. j. do 18. roku života dieťaťa, kým sa stane plnohodnotným členom spoločnosti ako dospelý inteligentný jedinec, alebo do konca 3. etapy vzdelávania, ak ju ukončí pred 18. rokom života.

 

 

[12] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245

[13] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/209/20210101.html

[14] http://www.oecd-ilibrary.org/education/what-are-the-benefits-from-early-childhood-education_5jlwqvr76dbq-en

[15] http://www.babynanny.sk/uploads/%C4%8Do-je-montessori-pedagogika.pdf

[16] http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/parents-are-underestimating-their-childrens-ability-to-learn-language-claims-report-a6959036.html

[17] http://oecdeducationtoday.blogspot.sk/2016/06/why-should-we-improve-learning.html

[18] http://www.oecd-ilibrary.org/education/low-performing-students_9789264250246-en