Rozdeľovanie detí

Úvod Prvá etapaRozdeľovanie detí

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme sa deti rozdeľujú do tried podľa biologického veku. Takéto delenie však je neprirodzené a znižuje efektivitu vzdelávania.

Neurovedci už najmenej od 70. rokov minulého storočia konštatujú, že každý ľudský a teda aj detský mozog je iný a to je darom pre vývoj celej spoločnosti. Jedinci sú rozdielni, existuje viacero druhov inteligencie a každý je v každej na inej úrovni, preto rozdeľovať žiakov do skupín podľa biologického veku nemá žiadne opodstatnenie. Z historického, evolučného aj kultúrneho hľadiska je takáto prax nezvyčajná[20]. Je nezmysel bezohľadne nútiť aby všetci vedeli rovnaké veci v rovnaký čas. Vekový rozdiel umožňuje deťom rozvíjať cez slobodnú spoluprácu vzájomné vzťahy nepoznačené súperením a súťaživosťou. Staršie deti sa spontánne delia o svoje vedomosti a zručnosti s mladšími, mladšie deti nachádzajú v prípade potreby pomoc a oporu vo svojich starších kamarátoch, nemusia sa hneď obracať na učiteľa.

V 30. rokoch 20. storočia ruský vývojový psychológ Lex Vygotsky popísal koncept, ktorý nazval "zóna najbližšieho vývoja". Definoval ju ako oblasť aktivít, ktoré dokáže dieťa zvládnuť vďaka spolupráci s ostatnými, ktorí sú zdatnejší, ale ktoré nedokáže zvládnuť samo alebo s deťmi na rovnakej úrovni vývoja. Vygotsky tvrdil, že deti sa učia najlepšie, ak sa stýkajú s deťmi v zóne ich najbližšieho vývoja[21].

Dôkazom efektívnosti zrušenia delenia žiakov na ročníky je Ruská rodová škola, Přírodní škola, Montessori pedagogika, slobodné demokratické školy alebo aj Jenská pedagogika, či Škola ZeMě.

Slobodnú demokratickú školu Sudbury Valley School navštevuje približne 170 až 200 žiakov, ktorých vekový rozsah je od 4 do 18 rokov. Žiaci sa počas celého dňa môžu voľne pohybovať po pozemku školy a môžu sa s kýmkoľvek stýkať. Ak by chceli, mohli by sa stretávať len so svojimi rovesníkmi. To však väčšinou nerobia. Podľa zistení, viac ako 50 % interakcií sa deje medzi žiakmi, ktorých vekový rozdiel presahoval dva roky a 25 % s vekovým rozdielom viac ako 4 roky[21].

Na základe týchto poznatkov navrhujeme v novom vzdelávacom systéme nerozdeľovať deti, žiakov ani študentov v žiadnej etape podľa biologického veku do nejakých tried.

 

 

[20] http://www.psy.miami.edu/faculty/dmessinger/c_c/rsrcs/rdgs/attach/comesthechild.pdf

[21] http://www.slobodaucenia.sk/clanok/segregacia-deti-podla-veku-1