Rozdelenie vzdelávacieho systému

Úvod Prvá etapaRozdelenie vzdelávacieho systému

Ľudský mozog sa vyvíja do 25. roku života. V období 15. až 25. roku života (nazývané aj adolescencia) sa rozširujú schopnosti abstraktného myslenia a dozrieva jedinec. Jedinec dosahuje takmer vrchol rozumových schopností a úroveň inteligencie tohto obdobia sa v ďalšom živote prekračuje len výnimočne[19].

Podľa týchto poznaní vývoja mozgu navrhujeme aj jednotlivé etapy nového vzdelávacieho systému. Nový vzdelávací systém navrhujeme rozdeliť na niekoľko etáp, ktoré sa navzájom líšia. Je to obdoba rozdelenia na typy škôl v starom systéme.

1. etapa: 3 až 6 rokov – materské školy

2. etapa: 6 až 15 rokov – základné školy

3. etapa: 15 až 18/20 rokov – stredné školy

4. etapa: 18 až 25 rokov – vysoké školy

Pre porovnanie modelov súčasného školstva na Slovensku, školstva vo Fínsku, kde je jeden z najkvalitnejších celoštátnych vzdelávacích systémov na svete a nového školstva viď Dodatok 11.

 

 

[19] https://sk.wikipedia.org/wiki/Adolescencia