Robotika

Úvod Prvá etapaRobotika

„Programovanie je zábavné! Je to mimoriadna, vďačná a kreatívne zábava. Môžeme pritom vytvárať úžasné spletité diela a tiež nachádzať bystré, neuveriteľne rýchle a zdanlivo jednoduché skratky, ktoré umožnia prekonať ľubovoľné prekážky.“ – Eben Upton a Gareth Halfacree

 

Austrálska výskumníčka v oblasti vzdelávania Christine Chalmers z Queenslandskej univerzity technológií odporúča začať so základmi ovládania a programovania robotov čo najskôr. Robotika je rýchlo sa rozvíjajúcou priemyselnou oblasťou s uplatnením nielen v zdravotníctve, výrobe alebo poľnohospodárstve, preto by vzdelávanie malo na tento trend reagovať. Je potrebné nájsť spôsob, ako základy robotického programovania odovzdávať deťom zábavne a kreatívne. Štúdia tejto výskumníčky sleduje deti v materských školách pri interakcii s NAO robotom od 4 rokov. Výsledky ukazujú, že tieto deti sú schopné vysvetliť, ako robot dostáva svoje zakódované bezdrôtové inštrukcie, čo ukazuje na ich pokročilé myšlienkové procesy, analyzujúce spôsob, akým je správanie robota riadené (Keane et al., 2016). Ďalším príkladom na programovateľnú hračku pre deti v materských školách, používanú ako nástroj na rozvíjanie schopnosti plánovania, tvorby postupu pre riešenie jednoduchých problémov, je napríklad Bee-Bot (Pekárová, 2009). Programovateľné hračky možno použiť nielen na rozvoj matematických predstáv a priestorových vzťahov, ale i na rozvoj jazykových kompetencií a gramotnosti.

          Výskumy ukazujú, že ak si deti nezískajú vzťah k prírodným vedám, matematike a technológiám v ranom veku, je pre nich ťažké sa neskôr zapojiť (Nowland, 2016). Práve robotika môže byť spôsob, akým deti zábavnou formou k týmto záujmom priviesť. Roboti deti zaujímajú a ich programovanie ich učí efektívne riešiť problémy. Možno tu pracovať s chybou ako nástrojom učenia, pretože deti získavajú okamžitú spätnú väzbu, čo nefunguje, a hľadajú, ako to opraviť. Aj v Estónsku je programovanie robotov už na prvom stupni základnej školy. Navrhujeme preto, aby už v prvej etape nového vzdelávacieho systému boli deťom poskytnuté vhodné nástroje umožňujúce im osvojiť si základy robotiky.