Lesná pedagogika

Úvod Prvá etapaLesná pedagogika

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie, zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovania prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode. Svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji. Vychádza z princípov humanistického vzdelávania a je založená na holistickom prístupe – zameriava sa nielen na získavanie poznatkov, ale najmä na rozvoj celej osobnosti[34]. Deťom sa menia názory, postoje, správanie. Stávajú sa zodpovednejšími k životnému prostrediu, sú si vedomé svojej stopy na životnom prostredí a stávajú sa aj zodpovednejšie celkovo. Prínosmi lesnej pedagogiky sú[35]:

-      Aktívnejší postoj k ochrane životného prostredia.

-      Rozvoj komunikačných schopností, logického myslenia, zmyslového vnímania prírody.

-      Spoznávanie vzťahov v ekosystéme lesa.

-      Pochopenie významu hospodárenia v lese.

-      Zavedenie nových prvkov do vyučovania – zážitkové hry.

-      Upevnenie vzťahov pedagóg – žiak aktívnym zapájaním do hier spolu so žiakmi.

-      Vyššia imunita – žiaci sú zvyknutí byť vonku za každého počasia.

Štúdie škandinávskych krajín skúmali mnoho aspektov pobytu detí v lesných materských školách, ako napríklad rozvoj motoriky, sociálne správanie, chorobnosť, vzťah k prírode, schopnosť koncentrácie, školská pripravenosť. Z výsledkov je zrejmé, že tieto deti oproti deťom z klasických materských škôl nič nestrádajú, naopak majú možnosť sa po všetkých stránkach zdravo rozvíjať[36]. Dôkazom úspešnosti lesnej pedagogiky už v materských školách je aj ich popularita a podpora štátom v zahraničí (napríklad Nemecko).

Desiatky štúdií z celého sveta ukazujú, že pravidelné trávenie času vonku výrazne vplýva na minimalizovanie deficitu pozornosti u detí, prirodzene tlmí hyperaktivitu, podporuje schopnosť učiť sa, kreativitu a duševné zdravie, ako aj emocionálnu pohodu. Hry vonku zvyšujú u detí schopnosť riešiť problémy, sústrediť sa a učiť sa sebadisciplíne. Deti sú viac spoločenské, dokážu lepšie spolupracovať, sú flexibilnejšie a sebavedomejšie. K emocionálnym výhodám patrí nižšia agresivita[37].

Navrhujeme, aby prvá a druhá etapa vzdelávacieho systému bola obohatená o lesnú pedagogiku. Lesnou pedagogikou myslíme skôr náhradu poobedňajšieho programu v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme, kde deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl strávili čas hraním sa v budove, či na dvore, no systém nevedel tento čas a činnosť detí efektívne využiť v prospech vzdelávania. Existujú aj alternatívy k lesnej pedagogiky, ktoré môžu byť využité napr. v mestskom prostredí viď Dodatok 4.

 

 

[34] https://sk.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%A1_pedagogika

[35] http://www.inovec.info/pedagogika.htm

[36] http://www.hajenkazborna.cz/o_nas/principy/deti-a-pobyt-v-prirode/

[37] http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000723/1388845/Preco-deti-potrebuju-kontakt-s-prirodou-