Digitálne technológie

Úvod Prvá etapaDigitálne technológie

Starý (súčasný) vzdelávací systém je veľmi zastaraný v zmysle používania moderných technológii vo vzdelávacom procese. Materiálov, vhodných pre učenie a vzdelávanie, je v digitálnej podobe na internete čoraz viac. Žiaci môžu prostredníctvom nich komunikovať navzájom medzi sebou, alebo s učiteľom. Tieto technológie môžu priviesť do triedy formou videohovoru aspoň na chvíľu aj experta na nejakú problematiku, ktorú žiaci práve preberajú.

Najlepšie sa využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní zhodnotí, ak sú využívané ako nástroj na tvorenie. Ideálne je, ak majú taký obsah, ktorý slúži svojmu autorovi nielen na učenie, ale aj na ďalšie ciele. Môže sa jednať o písanie textov, kreslenie obrázkov, komponovanie hudby, zhotovovanie a strih videí, tvorba interaktívnych materiálov, v ktorých sa niekedy využíva programovanie a algoritmizácia.

Digitálne technológie ponúkajú nástroje, pomocou ktorých možno rozvíjať konceptuálne myslenie. Môže ísť napríklad o aplikácie pre tvorbu myšlienkových či konceptuálnych máp alebo diagramov. Cieľom teda nie je až tak výsledný produkt, ale skôr proces tvorby, ktorým tvorca postupne rozvíja svoje predstavy a myšlienkové pochody. Internetové prostredie ponúka množstvo nástrojov, pomocou ktorých je možné spolupracovať "online" a postupne dospievať k požadovanému cieľu pomocou využitia myšlienok viacerých účastníkov a postupne zhromažďovaných komentárov všetkých zúčastnených. Takémuto postupu sa hovorí budovanie znalostí. Princípom spoločného budovania znalostí je práve digitálne "online" prostredie, ktoré umožňuje prostredníctvom vhodných nástrojov postupne zachytávať myšlienky všetkých zúčastnených a na ich základe posúvať spoločnú prácu ďalej. V takomto procese tvorby sa žiak môže kedykoľvek vracať späť a vyvodzovať, prečo bol zvolený príslušný postup a ako sa k nemu dospelo. Rovnaký postup je dnes bežne využívaný vo firemnom prostredí. Moderné digitálne technológie môžu ponúkať aj dôležitú podporu pre myšlienkové procesy žiakov, kladením vhodných analytických otázok a reflexiou k nim[30].

Digitálne kompetencie sa stali prioritou estónskej reformy školstva, ktorá teraz láme svetové rebríčky hodnotenia. Takzvaných "e-schools", využívajúcich vo výučbe najmodernejšie digitálne technológie a postupy, je v tejto krajine podľa vlády cez 85 %[31]. Estónsko postupne prevádza do elektronickej podoby previesť všetky študijné materiály.

V novom vzdelávacom systéme by sa mali digitálne technológie zavádzať už od prvej etapy vzdelávacieho systému, ale s dostatočnou obozretnosťou tak, aby v každej etape vzdelávacieho systému boli tieto technológie primerané veku používateľov, len s dokázateľným pozitívnym efektom na vzdelávací proces. Vzorom môže byť materská škola Homerton Children's Centre v Spojenom kráľovstve, ktorá sa od roku 2004 pýši označením NAACE, cenou deklarujúcou úspech vo vývoji a implementácii strategického prístupu k digitálnym technológiám. V roku 2007 bola materská škola prehlásená za vynikajúcu vo všetkých kategóriách rozvoja digitálnej gramotnosti pre nižší školský vek. Alebo aj súkromná škola Escola Parque v Brazílii (od 2 rokov), ktorej filozofiou je rozsiahla integrácia digitálnych technológií do každodenných aktivít detí. O tom, ako to v týchto dvoch škôlkach funguje si môžete prečítať v rigoróznej práci Mgr. Jany Pekárovej na stranách 9 až 10 a 13 až 16 TU.[30] http://spomocnik.rvp.cz/clanek/20703/FINOVE-OPET-REFORMUJI-SKOLSTVI-%E2%80%93-RUSI-PREDMETY-A-INTENZIVNE-ZAVADEJI-DIGITALNI-TECHNOLOGIE.html

[31] http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/eskoly-dodavaji-estonsku-experty-zeme-je-ve-svetove-spicce-v-digitalizaci--1758760