Záväzné vzdelávanie sa

Úvod OrganizáciaZáväzné vzdelávanie sa

„Najdôležitejšie obdobie v živote nie je to na univerzite, ale úplne na začiatku: od narodenia do šiestich rokov.“ – Mária Montessoriová

 

Učenie prebieha neustále. Ľudský mozog sa učí od narodenia, dokonca sa učí, aj keď je v maternici (Folentová, 2015). Po narodení sa ľudia učia napríklad chodiť a rozprávať. Náš mozog teda nikdy neprestáva pracovať a nie je možné rozdeliť čas na obdobie učenia sa a neučenia sa. Všetko, čo sa deje okolo človeka, čo vníma cez svoje zmysli, sa premieta do nejakej formy učenia. Učenie sa je „permanentná zmena v chovaní, ku ktorej dochádza v dôsledku praxe alebo skúseností“ (Armstrong, 2002). Je to proces zmeny, ktorý zahŕňa nové vedenie i nové konanie (Hroník, 2007). Vzdelávanie je „organizovaný a inštitucionalizovaný spôsob učenia“ (Hroník, 2007). Účelom nového vzdelávacieho systému je tento proces učenia sa, respektíve vzdelávania, čo najefektívnejšie organizovať.

          V roku 1869 bola v Uhorsku uzákonená povinná školská dochádzka na základe zákona XXXVIII ako 8-ročná povinná školská dochádzka od 6 do 14 rokov (Adamčík, 2019). Názor, že "povinná školská dochádzka" je nevyhnutná pre vzdelávanie, je však len obyčajnou obsesiou. Účelom vzdelávacieho systému je vzdelávanie a nie chodenie do školy! Preto miesto termínu "povinnej školskej dochádzky" navrhujeme zaviesť termín "záväzné vzdelávanie sa". Záväzné preto, lebo žiaci a študenti, respektíve ich rodičia, sa zaväzujú, že sa ich deti budú vzdelávať. Nie je podstatné, či sa bude chodiť dieťa vzdelávať do školy, alebo sa bude vzdelávať doma tzv. domácim vzdelávaním (platí pre 1. a 2. etapu vzdelávania), či nejakou inou formou alebo systémom vzdelávania, ale že sa bude vzdelávať. Navrhujeme v novom vzdelávacom systéme dať slobodnú voľbu výberu vzdelávania rozšírenú aj o alternatívne vzdelávacie systémy.

          V súčasnom vzdelávacom systéme je podľa § 19 (2) zákona č. 245/2008 Z. z. povinná školská dochádzka 10 ročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Od 1.1.2021 je podľa § 28a (1) zákona č. 209/2019 Z. z. predprimárne vzdelávanie v materských školách pre 5 ročné deti povinné. Podľa nedávnej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je predprimárny stupeň vzdelávacieho systému novo považovaný za jeden z kľúčových (OECD, 2016b). Preto odporúča zaviesť právny nárok na predškolskú dochádzku pre 3-ročné a 4-ročné deti (IVP, 2020). Okolo 2. až 3. roku života dieťaťa nastáva optimálne obdobie na rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa. Mozog je vtedy dvakrát aktívnejší ako mozog dospelých a dvakrát rýchlejšie si vytvára spojitosti (Huttenlocher, 2002; Garner, 2016). Štúdie potvrdzujú, že špeciálne predprimárne vzdelávacie programy majú na kognitívny, sociálny aj emocionálny vývoj malých detí pozitívny dopad (OECD, 2016b). Taktiež účasť na predprimárnom vzdelávaní má pozitívny vplyv na matematické zručnosti v neskoršom veku (OECD, 2016a). Preto navrhujeme záväzné vzdelávanie sa začať v 3. roku života dieťaťa. Záväzné vzdelávanie sa by malo byť záväzné až do dospelosti, t. j. do 18. roku života dieťaťa, kým sa stane plnohodnotným členom spoločnosti ako dospelý inteligentný jedinec, alebo do konca 3. etapy vzdelávania, ak ju ukončí pred 18. rokom života.