Etapy nového vzdelávacieho systému

Úvod OrganizáciaEtapy nového vzdelávacieho systému

„Vzdelávanie nie je prípravou na život, vzdelávanie je život sám.“ – John Dewey

 

V období adolescencie (15. až 25. roku života) sa rozširujú schopnosti abstraktného myslenia a dozrieva jedinec. Jedinec dosahuje takmer vrchol rozumových schopností a úroveň inteligencie tohto obdobia sa v ďalšom živote prekračuje len výnimočne (Piaček, Kravčík, 1999).

          Podľa týchto poznaní vývoja mozgu navrhujeme aj jednotlivé etapy nového vzdelávacieho systému. Nový vzdelávací systém navrhujeme rozdeliť na niekoľko etáp, ktoré sa navzájom líšia. Je to obdoba rozdelenia na typy škôl v súčasnom vzdelávacom systéme:

  • Prvá etapa: 3 až 6 rokov – materské školy
  • Druhá etapa: 6 až 15 rokov – základné školy
  • Tretia etapa: 15 až 18/20 rokov – stredné školy
  • Štvrtá etapa: 18 až 25 rokov – vysoké školy

         Pre porovnanie modelov súčasného školstva na Slovensku, školstva vo Fínsku, kde je jeden z najkvalitnejších celoštátnych vzdelávacích systémov na svete a nového školstva, viď Dodatok 6.