Zážitkové vyučovanie

Úvod Druhá etapaZážitkové vyučovanie

Spôsob vyučovania v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme je veľmi neefektívny, pretože žiaci z neho nemajú zážitok. Prostriedkom výchovy a vzdelávania by mal byť zážitok, preto navrhujeme, aby sa kládol väčší dôraz na učenie v teréne. Ako povedal odborník na didaktiku matematiky profesor Milan Hejný: „Škola si myslí, že žiak vie to, čo sa naučil. Omyl. Vie to, čo zažil.“ Preto treba pristupovať k predmetom "živo", formou zážitkového vyučovania, podobne ako sa o to snaží napríklad Freinetovská pedagogika. Freinet bol propagátorom tzv. "živej matematiky". Matematika mala byť pre neho prostriedkom na chápanie sveta a nie jednoduchou vedeckou disciplínou, v ktorej sa žiaci majú učiť zložité vzorce a poučky, pre ktoré si nemôžu predstaviť žiadne konkrétne využitie a praktickú aplikáciu. Matematika má preto byť používaná v rôznych praktických činnostiach, má popisovať fyzikálne zákonitosti, byť využívaná na počítanie produkcie alebo na kalkuláciu predajnej ceny a podobne. K tomuto Freinetovu prístupu sa postupne prikláňa mnoho odborníkov z rozličných odborov.

Ďalšou Freinetovskou technikou je pracovne-orientované čítanie. Aj tu kládol Freinet dôraz na schopnosť aplikovať čítanie v skutočných situáciách, kedy nejde o otrocké prečítanie tém odtrhnutých od reality, ale o čítanie, ktorého cieľom je pochopiť zmysel textu. Rovnako tak treba pristupovať k ostatným predmetom ako história, geografia, biológia, chémia, atď. Žiakom sa treba snažiť priblížiť učivo nie prostredníctvom bifľovania dát a informácií, ktoré zvyčajne čoskoro po ich naštudovaní zabudnú, ale prostredníctvom praktických aplikácii, napríklad popisom miestnej fauny a flóry, návštevou múzeí, zoologických záhrad, praktických ukážok fungovania rôznych strojov, atď. Takéto informácie sú pre deti mnohokrát oveľa lepšie zapamätateľné a deti sú následne schopné spojiť si s nimi aj ďalšie informácie z iných príbuzných odborov[68].

Inou vzdelávacou metódou, ktorá sa dostala aj na Slovensko, sú Fenomény sveta. Tie sa do slovenských škôl dostali v pilotnom projekte Expedícia Fenomény sveta v školskom roku 2018/2019. Do projektu sa zapojilo 800 škôl z celého Slovenska. Fenomény sveta sú inovatívny vzdelávací obsah založený na zážitkovom vyučovaní. Zameriava sa na tzv. medzipredmetovú výučbu. Ide o vzdelávaciu metódu, pri ktorej žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Vďaka tomu získavajú poznatky v súvislostiach, čo je spôsob, akým by mali neskôr pozerať na problémy a ich riešenie aj v bežnom živote. Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru. Žiaci sa vďaka obsahu vzdelávacích materiálov učia analyzovať informácie, kriticky myslieť, prezentovať svoje názory podložené argumentami a diskutovať s ostatnými. Vďaka tomu rozvíjajú svoju kreativitu, učia sa pracovať v tíme, zlepšujú sa ich komunikačné zručnosti či schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Až 94 % oslovených učiteľov potvrdilo, že Fenomény sveta rozvíjajú kreativitu, tímovú spoluprácu a kritické myslenie[69].

Vo všetkých oblastiach je potrebné vzdelávať praktickou formou a čo najviac priblížiť získané poznatky reálnemu svetu. Jedno čínske príslovie hovorí: „Povedz mi, ja to zabudnem. Ukáž mi, možno si to zapamätám. Nechaj ma skúsiť si to a ja to pochopím.“ Povolenou metódou na výučbu matematiky v novom vzdelávacom systéme by mohla byť aj Hejného metóda, viď Dodatok 5, a na čítanie Eľkoninova metóda[70].

 

 

[68] http://work-and-jobs.blogspot.sk/2015/03/freinetovska-pedagogika.html

[69] https://eduworld.sk/cd/ts/6463/fenomeny-sveta-nastartovali-revoluciu-vo-vzdelavani-priniesli-inovativny-koncept-ktory-ziaci-aj-ucitelia-miluju

[70] https://eduworld.sk/cd/slavka-ivancova/5347/elkoninova-metoda--co-je-to-a-ako-pomaha-detom-naucit-sa-citat

[69] https://eduworld.sk/cd/ts/6463/fenomeny-sveta-nastartovali-revoluciu-vo-vzdelavani-priniesli-inovativny-koncept-ktory-ziaci-aj-ucitelia-miluju