Spolupráca s rodičmi

Úvod Druhá etapaSpolupráca s rodičmi

Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní. Často aj od ich vzájomných vzťahov závisí pohľad dieťaťa a neskôr mladého človeka na svet. Ovplyvňujú jeho správanie, postoje, aj hierarchiu hodnôt. Preto navrhujeme užšiu spoluprácu rodičov so školou pri riešení problémov, priame zapájanie sa rodičov do vyučovania, na exkurziách a počas mimoškolských aktivít. Dôležité je aj spoločné zdieľanie radostí svojich detí a možnosť zúčastňovať sa do určitej miery na budovaní školského spoločenstva. Snahou školy by malo byť vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Vzťah rodič–učiteľ musí byť aj o niečom viac ako len o problémoch. V škandinávskych krajinách napríklad rodičia chodia učiť svoje deti a ich spolužiakov mimoškolským aktivitám, alebo sa umožňujú využívať rodičom s deťmi priestory školy aj na voľnočasové aktivity. Robia sa podujatia, na ktorých sú vítaní nielen rodičia, ale aj širšia rodina. V Amerike zase existujú školy, ktoré neprijímajú nových žiakov bez toho, aby ich rodičia neabsolvovali špecializované rodičovské kurzy. Vysvetľujú im na nich, kedy ich dieťa môže byť v škole úspešné, akú významnú rolu pri tom zohrávajú práve oni – rodičia a ako dokážu byť počas školského roka deťom oporou[87].

Výhodou spolupráce s rodičmi je, že informácie o dieťati môžu pomôcť predísť problémom. Učiteľ spätne získa obraz o rodinnom prostredí, o zdravotnom stave dieťaťa a buduje si k žiakovi individuálny prístup.

Na pôde Harvardskej Univerzity sa uskutočnilo niekoľko výskumov, ktoré dokazujú, že zapojenie rodiny do života školy podporuje úspech detí v každom veku. Táto spolupráca slúži aj ako prevencia problémov, s ktorými sa deti stretávajú – zlyhanie v škole, násilie, kriminalita. Vzťah rodič–škola buduje sociálne a rodičovské zručnosti. Deti sa učia akademicky rásť, zapájajú sa do spoločenských aktivít[88]. Škola preto musí viac iniciovať zapájanie rodičov do vzdelávacieho procesu

 

 

[87] https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5329/skolenia-kurzy-pre-rodicov-v-skolach

[88] https://eduworld.sk/cd/lucia-brezovska/3059/spolupraca-rodicov-a-ucitelov-nie-je-dostatocna-v-com-nam-takyto-vztah-skodi