Školské zhromaždenie

Úvod Druhá etapaŠkolské zhromaždenie

Základným správnym orgánom v novom vzdelávacom systéme by malo byť školské zhromaždenie skladajúce sa zo všetkých žiakov a personálu školy. Toto zhromaždenie by sa schádzalo raz až dva krát týždenne a funguje podľa systému jeden človek = jeden hlas. Školské zhromaždenie vytvára všetky pravidlá, rozhoduje o školských nákupoch, zriaďuje výbory, dozerajúce na každodenný chod školy. Šesťročné deti majú v týchto všetkých oblastiach rovnaký hlas ako dospelí. Podľa princípu participatívnej demokracie každému hlasovaniu predchádza celoškolská spoločná diskusia. Výhodami takéhoto riadenia školy je aj zvýšenie záujmu žiakov o školské spoločenstvo, vedie deti k zodpovednému prístupu k svojmu životu aj k svetu, pomáha im nadobúdať zručnosti, ktoré im umožnia podieľať sa zmysluplne na živote spoločnosti a dáva im možnosť zažiť, že môžu svet okolo seba pozitívne premieňať.

Školské zhromaždenie tiež nakladá z financiami (nie so všetkými, ale s väčšinou, o ostatnom rozhoduje vedenie školy). Škola by mala mať tiež rezervný fond pre lektorov. Ak by teda medzi žiakmi bol veľký záujem o určitý odbor, nie je problém k tomu dohovoriť špecializovaného lektora. Samozrejme, všetky rozhodnutia školského rozhodnutia musia byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi štátu.

Pri zamestnaní nového člena personálu má najprv jeden rok skúšobnú dobu a po roku o obnovení zmluvy rozhoduje školské zhromaždenie tajným hlasovaním, podobne ako v Sudbury Valley School, ale na rozdiel od Sudbury Valley School je zmluva trvalá. Školské zhromaždenie má kedykoľvek právo prepustiť akéhokoľvek člena personálu, ak tak rozhodne.