Projektové učenie

Úvod Druhá etapaProjektové učenie

Na predchádzajúce body priamo nadväzuje aj forma vzdelávania známa ako projektové učenie. Projektové učenie je vyučovací prístup založený na dlhodobých, medzipredmetových a na žiaka zameraných aktivitách. Pri projektovom učení musia žiaci veľmi často sami organizovať svoju prácu a čas. V rámci projektového učenia je tiež kladený veľký dôraz na vzájomnú spoluprácu žiakov. Inštrukcie projektového učenia sa odlišujú od bežných skúmaní najmä svojim dôrazom na spoločné učenie a tiež zameraním na konečný výstup, ktorý predstavuje a dokumentuje učebný proces celého projektu[71].

Cieľom projektového učenia je navodiť hlbokú, detailnú úroveň učenia sa s využitím metód na báze prieskumu či výskumu podporenými témami, ktoré sú skutočné, zaujímavé a dôležité pre žiakov každodenný život. Je to prepojenie praxe a teórie.

Výhody projektového učenia sú:

1. Umožňuje individualizáciu, diferenciáciu výučby a spojenie niekoľkých vyučovacích metód a nástrojov.

2. Rozvíja kreatívne a kooperačné myslenie žiaka, jeho pracovné i študijné návyky.

3. Žiak pracuje s informáciami z rôznych vyučovacích predmetov, spája si ich v širších súvislostiach.

4. Prepojenie teórie a praxe s aktívnym zapojením žiaka vzbudzuje jeho vnútornú motiváciu k riešeniu problému.

5. Rozvíja životné zručnosti a kľúčové kompetencie žiaka.

6. Učí žiakov spojiť individuálnu prácu s prácou v skupinách.

7. Žiaci jasne vidia výsledky svojej práce.

8. Žiaci sa učia diskusii, kompromisu, pracovať s kritikou, argumentáciou a informáciami v istom časovom horizonte[71].

Výsledky ukázali štatisticky významný rozdiel v prospech projektového učenia, vo výsledkoch v sociálnych vedách (o 63 % vyššie skóre) a v čítaní (o 23 % vyššie skóre)[72]. Najlepšie výsledky boli dokonca v triedach, kde boli projekty implementované ešte viac, než bolo požadované. Projektové učenie celoplošne zavádza aj Fínsko, kde je jeden z najkvalitnejších celoštátnych vzdelávacích systémov na svete[73].

 

 

[71] https://cs.wikipedia.org/wiki/Projektov%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD

[72] https://sites.google.com/a/umich.edu/nkduke/publications/project-place-papers

[73] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2149965-finska-skola-hrou-misto-biflovani-se-zaci-uci-obstat-v-dnesnim-svete