Porovnanie so starým systémom

Úvod Druhá etapaPorovnanie so starým systémom

Žiaci druhej etapy nového vzdelávacieho systému zrejme nebudú mať všeobecné teoretické vedomosti ako žiaci z škôl starého (súčasného) vzdelávacieho systému, ale majú priestor pre sebarealizáciu, sebaobjavovanie, skúšanie bez strachu z chýb. Je im daný veľký priestor pre rozvíjanie schopností, v ktorých sú dobrí, pre skúmanie oblastí, ktoré ich naozaj zaujímajú. Práve v dosiahnutí hĺbky v určitej špecializácii sa môžu uplatniť v živote a robiť to, čo ich baví a v čom sú najlepší. Tu si treba pripomenúť, čo povedal jeden z najvýznamnejších antických dramatikov Aischylos: „Múdry je ten, kto pozná skôr užitočné veci, ako veľa vecí.“ Pre reálne ukážky z fungovania slobodných škôl, ako aj hypotetická predstava vyučovania viď Dodatok 8.