Participatívna demokracia

Úvod Druhá etapaParticipatívna demokracia

Zapájanie žiakov do organizovania školy v starom (súčasnom) vzdelávacom systéme je formou študentských rád. Je to forma zastupiteľskej demokracie. Žiaci by sa mali plne zapájať do organizovania školy formou demokracie a nemyslíme tým zastupiteľskú demokraciu, ako je to v starom systéme. Dokonca nemyslíme tým ani priamu demokraciu. Základným pilierom by mala byť participatívna demokracia. Tá sa na rozdiel od zastupiteľskej demokracie, ale aj priamej demokracie vyznačuje tým, že demokratické mechanizmy sa nezužujú a nevyčerpávajú na samotné hlasovanie – k tomu dochádza až v prípade, ak nie je možná dohoda. Dôraz sa kladie na spoločné zvažovanie, racionálnu diskusiu medzi všetkými členmi školy zameranú na pochopenie, nie konflikt, pričom nesúhlas nie je potláčaný. Princíp je však jasný – vždy a všade, keď to žiak chce, mu systém musí umožniť vstúpiť do rozhodovacích procesov, musí mu vychádzať v ústrety, nie klásť mu prekážky[85]. Nikto sa nemôže hanbiť za svoj hlas. A nikto zaň nesmie byť prenasledovaný. To je základný princíp vyspelej demokratickej spoločnosti. Ak sa niekto bojí zverejniť svoj hlas a obhájiť si svoje rozhodnutie, tak je niekde chyba. Ak chceme mať zodpovedných jedincov v demokratickej a slobodnej spoločnosti, nestačí ich to učiť na občianskej náuke a podobne. Musíme im tú zodpovednosť a možnosť demokraticky, rovnocenne a slobodne sa rozhodovať dať! Ak sú z detí väzni, nemôžu vytvoriť slobodnú spoločnosť. Ako hovorí americký autor a lektor v oblasti vzdelávania Alfie Kohn: „V skutočnosti sa deti učia rozhodovať tým, že robia rozhodnutia, nie tým, že vykonávajú príkazy.“

 

 

[85] http://www.aktuality.sk/clanok/195236/e-chmelar-nezijeme-v-demokratickej-spolocnosti-postavme-sa-na-odpor/