Otvorené vzdelávanie a autorské práva

Úvod Druhá etapaOtvorené vzdelávanie

Vzdelávanie v novom vzdelávacom systéme by malo fungovať ako otvorené vzdelávanie a preto vzdelávacie materiály by mali byť považované za tzv. "otvorené vzdelávacie zdroje". Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) definuje otvorené vzdelávacie zdroje ako vyučovacie, vzdelávacie a výskumné materiály na akomkoľvek médiu, digitálnom alebo inom, ktoré sú vo verejnej doméne alebo boli uvoľnené pod licenciou, ktorá povoľuje bezplatný prístup, použitie, adaptáciu a redistribúciu so žiadnymi alebo obmedzenými reštrikciami[92]. V záujme vzdelávania by preto literatúra akéhokoľvek druhu na školách nemala podliehať autorským právam, respektíve pokiaľ je to potrebné, na účely vzdelávania môžu učitelia či žiaci kopírovať a zdieľať knihy, či iné vzdelávacie materiály akoukoľvek formou úplne legálne. Už súčasná legislatíva to čiastočne dovoľuje.

Zákon č. 185/2015 Z. z. § 44 Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume: „Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.“[93]

 

 

[92] http://www.minv.sk/?ros_ovz

[93] http://www.epi.sk/zz/2015-185