Otvorené vzdelávanie a autorské práva

Úvod Druhá etapaOtvorené vzdelávanie

„Zdieľanie je pravdepodobne najzákladnejšou charakteristikou vzdelávania: vzdelávanie predpokladá výmenu znalostí, postrehov a informácií s ostatnými. Práve takto vznikajú nové vedomosti, zručnosti a nápady.“ – Open Education Consortium

 

Vzdelávanie v novom vzdelávacom systéme by malo fungovať ako otvorené vzdelávanie, a preto vzdelávacie materiály by mali byť považované za tzv. "otvorené vzdelávacie zdroje". Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru definuje otvorené vzdelávacie zdroje ako „vyučovacie, vzdelávacie a výskumné materiály na akomkoľvek médiu, digitálnom alebo inom, ktoré sú vo verejnej doméne alebo boli uvoľnené pod licenciou, ktorá povoľuje bezplatný prístup, použitie, adaptáciu a redistribúciu so žiadnymi alebo obmedzenými reštrikciami“ (Lacika, 2020). V záujme vzdelávania by preto literatúra akéhokoľvek druhu na školách nemala podliehať autorským právam, respektíve pokiaľ je to potrebné, na účely vzdelávania môžu učitelia či žiaci kopírovať a zdieľať knihy, či iné vzdelávacie materiály akoukoľvek formou úplne legálne. Už súčasná legislatíva to čiastočne dovoľuje. Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. § 44 hovorí, že „do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.“