Oblasti poznania a zručností

Úvod Druhá etapaOblasti poznania a zručností

„Vzdelanie je naučenie sa toho, o čom ste ani nevedeli, že neviete.“ – Daniel Joseph Boorstin

 

Súčasný vzdelávací systém je málo flexibilný a neodráža vývoj spoločnosti. Súčasná doba sa neustále vyvíja, avšak školstvo stále viac-menej vyučuje tie isté predmety, čo pred desaťročiami. Chýbajú mu oblasti poznania a zručností, ktoré odpovedajú dnešnej dobe.

          Škola by mala zabezpečiť pre žiakov širokú škálu oblastí poznania a zručností, okrem tradičných ako je história, prírodoveda, matematika, cudzie jazyky, atď., aj rôznorodé netradičné, ako práca s drevom, šitie, keramika, varenie, šachy, atď., pričom žiaci by mali mať možnosť predmety sami navrhnúť. Týmto sa spája rozdielnosť škôl typu Summerhill, kde si žiak môže vybrať z ponuky predmetov a škôl typu Sudbury Valley School, kde si žiaci sami navrhujú predmety a škola následne zabezpečí lektora. Napríklad na základných školách v Arménsku sa vyučujú šachy. Jeden s rodičov to okomentoval takto: „Aj keď z neho nebude veľmajster, tak sa vďaka šachom naučí logickému mysleniu a improvizácii, čo sú nepostrádateľné hodnoty pre život!“ (Associated Press in Yerevan, 2011)

          Taktiež by škola mala zabezpečiť oblasti poznania a zručností odrážajúce modernú spoločnosť, napríklad nanotechnológie a biohacking, ktoré sa od roku 2017 vyučujú na dvoch desiatkach základných a stredných škôl v Žilinskom kraji (Hodás, 2017). Veľmi dôležitou oblasťou poznania v súčasnosti je aj finančná gramotnosť, t. j. „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti“ (MŠVVaŠ SR, MF SR, 2017). Žiaľ, úroveň finančnej gramotnosti v Slovenskej republike je dlhodobo zlá, až kritická, čo preukázalo množstvo výskumov (NN, 2012; Szovics, 2012; TASR, 2014; Žáčková, 2018; NÚCEM, 2020). Dôsledky nízkej kvality finančnej gramotnosti môžu byť fatálne (PGSK, 2013; TASR, 2019b). Aktuálny nepriaznivý stav finančnej gramotnosti na Slovensku sa dá zmeniť jedine vzdelávaním a správanie Slovákov vo vzťahu k financiám jedine finančnými návykmi. Je potrebné implementovať finančné vzdelávanie ako jednu z ponúkaných oblastí poznania do nového vzdelávacieho systému už od druhej etapy, a to zaujímavou formou – hrami, aby žiaci, kým dospejú, nadobudli už také finančné návyky, ktoré môžu výrazne zlepšiť zvyšok ich života. Treba tiež sprísniť regulácie, či zákonom predpísané požiadavky na reklamy finančných produktov, ktoré v súčasnej dobe deformujú predstavy mladých o finančných produktoch a vytvárajú zlé finančné návyky (OVB, 2018).

         Škola by tiež mala podporovať žiakov v kreativite. Napríklad žiaci na Evangelische Schule Berlin Zentrum sú podporovaní v tom, aby svoje nadobudnuté vedomosti dokázali inovatívnymi spôsobmi. Môžu napríklad namiesto písomky z matematiky naprogramovať počítačovú hru. Efektivita takéhoto experimentálneho prístupu sa rok čo rok potvrdzuje tým, že Evangelische Schule Berlin Zentrum má jedny z najlepších výsledkov spomedzi Berlínskych škôl (Oltermann, 2016).