Motivácia

Úvod Druhá etapaMotivácia

Starý (súčasný) vzdelávací systém je postavený na vonkajších motivačných činiteľov. Vonkajšia motivácia je stav, v ktorom sa jednotlivec učí nie z vlastného záujmu, ale vplyvom vonkajších motivačných činiteľov[43]. V starom systéme bývajú týmito vonkajšími činiteľmi napríklad podnety z klasifikácie a zo sankcií, ktoré nasledujú po učiteľovom negatívnom hodnotení žiackej činnosti v niektorej časti učebného procesu.

Podľa výskumu je hodnotenie žiakov číslami alebo písmenami s komentármi prekážkou k autentickej reflexii, znižuje záujem o štúdium[44], ochotu riskovať a kvalitu myslenia[45]. Podľa už staršej štúdie psychológa z Michiganskej univerzity stavia až 80 % žiakov sebahodnotenie na študijných úspechoch, a preto známkovanie môže mať negatívny dopad na ich mentálne zdravie[46].

Protikladom k vonkajšej motivácii je vnútorná motivácia. Vnútorná motivácia je stav, ktorý "núti" jedinca niečo robiť, alebo niečomu sa učiť pre vlastné uspokojenie, pre vlastný zážitok[43]. Výskumy opätovne ukázali, že práve vnútorná motivácia vedie k dôkladnejšiemu učeniu[47].

Vzdelávanie by malo byť a musí byť postavené výlučne na vnútornej motivácii. Navrhujeme, aby v novom vzdelávacom systéme neexistovalo známkovanie, porovnávanie, či hocičo, čo súvisí s vonkajšou motiváciou. Pokiaľ budú učitelia žiakov akokoľvek hodnotiť, žiaci sa budú snažiť naplniť očakávania učiteľov a nebudú sa snažiť stanoviť si a naplniť svoje vlastné očakávania.

 

 

[43] http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/DF_html/8-1.htm#Motiv

[44] http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov11/vol69/num03/The-Case-Against-Grades.aspx

[45] https://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-08-30.pdf

[46] http://www.apa.org/monitor/dec02/selfesteem.aspx

[47] https://www.edutopia.org/discussion/difference-between-intrinsic-extrinsic-motivation-it-pertains-learning