Medzipredmetová výučba

Úvod Druhá etapaMedzipredmetová výučba

V starom (súčasnom) vzdelávacom systéme sa predmety vyučujú separátne. Tým sa ale stráca širší kontext. Všetko je so všetkým nejako spojené. Považujeme sa potrebné, aby v novom vzdelávacom systéme sa kládol dôraz na spojitosť predmetov a ich súvis s inými vecami. Dôraz sa by sa mal klásť na podstatné myšlienky predstavované v ich vývine alebo štruktúre a rôznych súvislostiach. Nepodstatné detaily by mali slúžiť iba na ilustráciu hlavných myšlienok, nemalo by sa vyžadovať ich memorovanie. Obsah učiva musí byť podaný v súvislostiach, ktoré sú zaujímavé, majú svoju logiku, iba tak sa ľahko zapamätajú.

Príkladom z praxe môže byť nezávislá škola Beaver County Day School v štáte Massachussets. Táto zaradila programovanie do výučby geometrie a v priebehu školského roka zapojili programovanie do výučby žiakov 2. stupňa učitelia všetkých predmetov. V angličtine žiaci vytvárali program pre animáciu scény z Macbetha, v dejepise programovali vizualizáciu dát z koloniálneho obdobia. Keď žiaci spracovávajú informácie do novej podoby, lepšie ich pochopia a sú viac zapojení do procesu vzdelávania. Žiaci si osvoja obsah iným spôsobom a efektívnejšie[66].

Taktiež nová vízia fínskeho vzdelávacieho systému je taká, že namiesto jednotlivých predmetov sa budú žiaci učiť javy a udalosti v interdisciplinárnej podobe. Napríklad 2. svetová vojna môže byť vyučovaná z pohľadu viacerých predmetov, okrem histórie, tiež z pohľadu geografie či matematiky. Žiaci budú tak v jednom momente prijímať vedomosti z viacerých pohľadov, nielen z jedného, ako tomu bolo doteraz[67].

 

 

[66] http://hechingerreport.org/four-models-of-non-traditional-schools-at-sxswedu/

[67] http://www.interez.sk/finsko-sa-stane-prvou-krajinou-svete-ktora-zrusi-vyucbu-predmetov-skole/