Kooperatívne učenie

Úvod Druhá etapaKooperatívne učenie

V novovzniknutých Scioškolách v Českej republike chcú podporovať spoluprácu detí rôzneho veku. Ide o cielenú podporu sociálneho učenia, teda kooperatívneho učenia – skrátka spoločné učenie v menších skupinkách spolupracujúcich na plnení zadaní zvyšuje efekt učenia sa a dáva jeho účastníkom okrem zručností a vedomostí potrebných na splnenie samotnej úlohy, aj pridanú hodnotu učiť sa a zdokonaľovať sa v zručnostiach potrebných na spoluprácu, efektívnu komunikáciu, riešenie problémov a konfliktov[52]. Rovnako to navrhujeme aj v novom vzdelávacom systéme.

Podľa výsledkov viacerých štúdií má kooperatívne učenie vo viacerých oblastiach mnohé výhody. Žiaci dosahujú lepšie výsledky pri osvojovaní si učiva, t. j. vedomostí ako aj rôznych zručností, zvyšuje sa sebadôvera žiakov a motivácia k učeniu, žiaci sa učia kritickému mysleniu, vytvárajú sa pozitívne vzťahy medzi žiakmi, učia sa pracovať v tíme, dochádza k lepšej integrácii žiakov v skupinách, k rozvíjaniu sociálnych zručností a kompetencií. Kooperatívnym vyučovaním sa znižuje úroveň strachu a stresu žiakov, objavuje sa menej disciplinárnych ťažkostí, kooperatívne vyučovanie môže mať silný výchovný efekt (dieťa vie prijať názor iného dieťaťa, toleruje rozdiely, vie byť empatické...). Jedno japonské príslovie hovorí: „Nikto z nás nie je tak bystrý, ako my všetci dohromady.“

Organizmy, ktoré spolupracujú, častejšie prežijú ako tie, ktoré sú samotné. Je prirodzené pracovať kooperatívne ako konkurenčne. Deti vedia druhým deťom vysvetliť učivo pochopiteľnejšie, ako dospelí.

 

 

[52] http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/vysoko-efektivne-ucenie-podla-s-kovalikovej/