Druhá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Druhá etapa

-      právo žiaka nastúpiť na školu vo svojom školskom obvode v prvej až tretej etape vzdelávania

-      maximálna kapacita školy 300 žiakov

-      druhá etapa fungujúca na princípe sebariadeného vzdelávania (ako školy Summerhill a Sudbury Valley School)

-      cieľ druhej etapy: sebavzdelávanie žiakov – aby zistili, čo ich baví, v čom sú dobrí, čomu sa chcú venovať a maximálne v tom rozvinúť ich potenciál

-      miesto autoritatívneho prostredia v škole budovať slobodné prostredie

-      úplné zrušenie vonkajších motivačných činiteľov (hodnotenie, známkovanie, systém odmien a trestov...)

-      úplné zakázanie súťaženia, miesto neho klásť silný dôraz na kooperatívne učenie

-      úplné zakázanie povinných domácich úloh

-      zavedenie prvkov kinestetického učenia (t. j. učenia spojeného s pohybom)

-      možnosť slobodne vyberať z rôznych tradičných aj netradičných predmetov

-      žiadne povinné celoplošné osnovy ani učebnice

-      kladenie dôrazu na medzipredmetovú výučbu

-      vyučovanie prostredníctvom zážitku, t. j. klásť väčší dôraz na učenie v teréne

-      zavedenie prvkov projektového učenia

-      zavedenie ponuky vzdelávacích kurzov zadarmo

-      úplná premena školského prostredia – moderný interiér budovy slúžiaci ako prostriedok rozvoja edukačných princípov

-      vedenie a administratíva školy v kompetencii manažéra logistiky

-      zavedenie do vzdelávania rozšírenú realitu a 3D simulačné modely

-      zakomponovanie do vyučovania aj hranie počítačových hier a videohier s určitými obmedzeniami (časové a obsahové)

-      pravidlá a chod školy riadené Školským zhromaždením formou participatívnej demokracie a žiacke záujmové výbory

-      dodržiavanie pravidiel riadené Súdnou komisiou tvorenou zo žiakov celého vekového spektra a personálu

-      zapájanie rodičov do procesu vzdelávania

-      statické školské prázdniny nahradené flexibilnou dovolenkou

-      záväzné absolvovanie 30 hodín/týždeň pre žiakov druhej a tretej etapy (myslí sa celkový čas strávený v škole)

-      na účely vzdelávania kopírovanie a zdieľanie vzdelávacích materiálov úplne legálne

-      maximalizovanie ochranných faktorov a minimalizovanie rizikových faktorov vzniku a pretrvávania rôznych závislostí u mladých