Druhá etapa vzdelávacieho systému

Úvod Druhá etapa

-      právo žiaka nastúpiť na školu vo svojom školskom obvode v 1. až 3. etape vzdelávania

-      maximálna kapacita školy 300 žiakov

-      druhá etapa funguje na princípe sebariadeného vzdelávania (ako školy Summerhill a Sudbury Valley School)

-      cieľom je sebavzdelávanie žiakov, aby zistili, čo ich baví, v čom sú dobrí, čomu sa chcú venovať a maximálne v tom rozvinúť ich potenciál

-      autoritatívne prostredie v škole je neprípustné, treba budovať slobodné prostredie

-      úplné zrušenie vonkajších motivačných činiteľov, ako je hodnotenie, známkovanie, systém odmien a trestov, ...

-      úplné zakázanie súťaženia, miesto neho sa kladie silný dôraz na kooperatívne učenie

-      úplné zakázanie povinných domácich úloh

-      zavádzanie prvkov kinestetického (t. j. spojeného s pohybom) učenia

-      žiak si môže slobodne vybrať z rôznych tradičných a netradičných predmetov, ktoré aj sám môže vytvoriť

-      neexistujú žiadne povinné celoplošné osnovy ani učebnice – tie si učitelia a žiaci robia sami

-      kladie sa dôraz na spojitosť predmetov a vyučovanie tzv. "živou" formou, t. j. čo najviac priblížiť poznatky k reálnemu svetu, zavádzajú sa prvky projektového učenia a ponuky vzdelávacích kurzov

-      úplná premena školského prostredia, moderný interiér budovy musí byť prostriedok rozvoja edukačných princípov

-      vedenie a administratívu školy má na starosti tzv. manažér logistiky

-      zaviesť do vzdelávania rozšírenú realitu a 3D simulačné modely

-      súčasťou vyučovania je aj hranie počítačových hier a videohier s určitými obmedzeniami (časové a obsahové)

-      pravidlá a chod školy riadi Školské zhromaždenie formou participatívnej demokracie a žiacke záujmové výbory

-      porušenie pravidiel rieši Súdna komisia tvorená zo žiakov celého vekového spektra a personálu

-      škola viac iniciuje zapájanie rodičov do procesu vzdelávania

-      statické školské prázdniny nahradené flexibilnou dovolenkou

-      záväzných je absolvovať 30hod./týždeň pre žiakov druhej a tretej etapy (myslí sa celkový čas strávený v škole)

-      možnosť na účely vzdelávania kopírovať a zdieľať vzdelávacie materiály úplne legálne

-      maximalizovať ochranné faktory a minimalizovať rizikové faktory vzniku a pretrvávania rôznych závislostí u mladých