Dodatok 4 – zmeny po finančnej stránke

Úvod Dodatky4 zmeny po finančnej stránke

Podobne ako vo Fínsku, kde je jeden z najkvalitnejších celoštátnych vzdelávacích systémov na svete, by malo byť vzdelávanie zadarmo – vrátane stravovania, pomôcok, dopravy, ubytovania, lekárov, exkurzií, atď., t. j. vzdelanie je dostupné pre každého. Ak je niekto šikovný, tak nepotrebuje na vzdelávanie isté finančné zázemie. Preto nie je potreba sociálnych štipendií, keďže všetko spojené so štúdiom hradí štát. Pre žiakov a študentov do 25. rokov navrhujeme zadarmo aj mimoškolské aktivity, ako šport, hudba, umenie, tanec, bojové umenia a iné kluby, či rôzne kurzy ako napríklad jazykové, IT, atď. Štúdium na prípravných školách navrhujeme bezplatné do 18 rokov a štúdium na kvalifikačných školách navrhujeme bezplatné do 20 rokov. Vysokoškolské štúdium mladých navrhujeme bezplatné do 25 rokov. Internáty, strava a doprava bude zadarmo iba pre vysokoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia.

          V súčasnom vzdelávacom systéme sa stále omieľa, že chýbajú peniaze na školstvo. Problémom je ale hlavne ich neefektívne využitie. V novom vzdelávacom systéme by existovalo množstvo oblastí, v ktorých by sa dali peniaze využiť efektívnejšie:

 • Nerobiť zbytočné analýzy alebo predražené celoštátne nakupovanie pomôcok typu "kauza sifón", či iné predražené pomôcky (Petro, 2016). Školy si budú samé určovať, čo potrebujú a kde to kúpia, čím sa obmedzí skorumpovanosť.
 • Taktiež sa zmenší byrokracia, napríklad vysvedčenia, triedne knihy, atď. už nebudú existovať.
 • Žiadne učebnice, ktoré musia mať povinne všetky školy rovnaké. Podobne ako je tomu vo Waldorfskej pedagogike, či iných alternatívnych vzdelávacích systémoch, si učebnice vytvárajú žiaci a učitelia na základe individuálneho vzdelávania žiaka.
 • Zrušenie kultúrnych a vzdelávacích poukazov, kvôli neefektívnemu využitiu a bezplatným exkurziám.
 • Radikálne zníženie výdavkov na školskú inšpekciu, kvôli jej nepotrebnosti v prvej a druhej etape vzdelávania. Vo fínskom vzdelávacom systéme nie je školská inšpekcia a plnú zodpovednosť za hodnotenie školského výkonu žiaka nesie učiteľ (Vainikainen et al., 2017).
 • Nebudú existovať celoštátne porovnávacie skúšky typu monitor a maturita, čím sa ruší aj činnosť NÚCEMu.
 • Taktiež sa ruší finančné zvýhodnenie pozície riaditeľa, zástupcu riaditeľa, príplatky na triedneho učiteľa, atď.
 • Redukcia vysokých škôl o približne 40 % a zmena ich financovania.
 • Zrušenie motivačných a prospechových štipendií, keďže sú to nástroje vonkajšej motivácie.
 • Zrušenie niektorých zbytočných školských inštitúcií a tiež dotácií.
 • Zrušenie vlakov zadarmo vo všeobecnosti, zadarmo iba doprava spojená so vzdelávaním.
 • Zrušenie sociálnych štipendií, keďže všetko spojené so štúdiom hradí štát.
 • ...

          Celkové náklady na nový vzdelávací systém však budú oveľa vyššie. Zvýšené výdavky v novom systéme by boli na bezplatné školstvo a možnosť dlhšie zadarmo študovať vysokú školu. V navýšení materskej dovolenky a miezd učiteľom. Ďalšie výdaje by boli na preškolenie učiteľov na nový vzdelávací systém, na rekonštrukciu škôl, na navýšenie rozpočtu škôl pre väčšiu sebarealizáciu, na niekoľkonásobné lepšie materiálne vybavenie a intenzívnejšie zavádzanie digitálnych technológií, na zabezpečenie praxe, na zvýšený počet exkurzií – učenia sa z terénu, mimoškolských aktivít, atď. Avšak kvalitné vzdelanie je základným kameňom prosperujúcej spoločnosti a aj keď návratnosť takejto investície by nebola okamžitá, považujeme takúto investíciu za nevyhnutnú.