Dodatok 1 – materská a rodičovská dovolenka

Úvod Dodatky1 materská a rodičovská dovolenka

Pre nový vzdelávací systém navrhujeme navýšenie materskej dovolenky zo súčasných 75 % denného vymeriavacieho základu na 100 % denného vymeriavacieho základu.

Zákonník práce priznáva žene materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve a viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov[130]. Po novom navrhujeme jednotnú materskú dovolenku pre všetky ženy v trvaní jedného roka. Ak žena porodí ďalšie dieťa, materská dovolenka sa predlžuje do doby jedného roka od posledného pôrodu. Ak sa rodičia rozhodnú o dieťa starať obaja, materská ostane vo výške 100 % denného vymeriavacieho základu ženy, a obaja môžu pracovať najviac na polovičný úväzok. Ostatné veci ohľadne materskej dovolenky by sa nemenili.

Pri rodičovskej dovolenke navrhujeme zmeniť začiatok jej čerpania. Ten by mal byť samočinný hneď po skončení materskej dovolenky. Ruší sa možnosť presunúť rodičovskú dovolenku na neskoršie obdobie. Navyšuje sa rodičovský príspevok na 50 % výšky hrubej minimálnej mzdy v prípade jedného dieťaťa, 62,5 % výšky hrubej minimálnej mzdy na dvojičky a 75 % výšky hrubej minimálnej mzdy na viactorčatá. Ostatné veci ohľadne rodičovskej dovolenky by sa nemenili.

 

 

[130] http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311