Nový vzdelávací systém

Náš súčasný "vzdelávací" systém má základy v Prusku v období druhej polovici 18. storočia. Vznikol pre potreby začínajúcej priemyselnej revolúcie, preto jeho východiskom je zvonka riadené vzdelávanie*. Podstatou tohto systému bola, a žiaľ aj stále je, disciplína, poslušnosť a autoritárstvo. Na naše územie sa dostal za čias kráľovnej Márie Terézie v roku 1777 vydaním dokumentu Ratio educationis. V roku 1869 bola v Uhorsku uzákonená povinná školská dochádzka na základe zákona XXXVIII ako 8-ročná povinná školská dochádzka od 6 do 14 rokov. Odvtedy sa podstata tohto vzdelávacieho systému veľmi nezmenila.

          Kým tento systém bol možno dobrý pre priemysel 1.0, dnešná spoločnosť vstupuje do obdobia priemyslu 4.0. Väčšina diskusií o vzdelávacom systéme je však len o mzdách učiteľov. Všetky reformy za posledných vyše 240 rokov možno považovať len za kozmetické úpravy. Skutočným problémom totiž nie je nič v našom "vzdelávacom" systéme, ale tento "vzdelávací" systém sám o sebe. Nie je možné reformovať niečo, čo má prehnité už samotné základy. Slovami Richarda Buckminstera Fullera, amerického architekta, matematika, vynálezcu, futurológa, mysliteľa, vizionára, inžiniera, filozofa, básnika a spisovateľa: „Bojom s existujúcou realitou ničoho nedocieliš. Ak chceš čokoľvek zmeniť, vytvor nový model, ktorý učiní súčasný model zastaraným.“ Je potrebné úplne od základov vybudovať nový vzdelávací systém. Prečo?

  • Pretože súčasný systém kladie dôraz na memorovanie, nie na porozumenie a myslenie.
  • Pretože súčasný systém zabíja v deťoch vnútornú motiváciu sa učiť a navyká ich na vonkajšie motivačné činitele.
  • Pretože súčasný systém neberie ohľad na individuálny vývoj dieťaťa, ale požaduje od všetkých vedieť rovnaké veci v rovnakom biologickom veku.
  • Pretože súčasný systém ignoruje prirodzený talent dieťaťa a potláča jeho kreativitu.
  • Pretože súčasný systém neučí deti k spolupráci a altruizmu, ale k súťaženiu a egoizmu.
  • Pretože súčasný systém nevychováva slobodnú spoločnosť, ale poddajnú.
  • Pretože súčasný systém nezohľadňuje najnovšie neurovedecké a psychologické poznatky.
  • A to najhlavnejšie, pretože súčasný systém nepripravuje deti na skutočný svet!

          Cieľom nového vzdelávacieho systému je:

– Vyvarovať sa spomenutým negatívom súčasného "vzdelávacieho" systému.

– Vzbudiť celoplošnú diskusiu nie o potrebe reforiem, ale o potrebe úplne nového vzdelávacieho systému.

– Informovať širokú verejnosť o existujúcich alternatívach vo vzdelávaní, či už ako ucelenejšie systémy, alebo týkajúce sa len konkrétnej oblasti v rámci vzdelávacieho procesu, a to s konkrétnymi fungujúcimi príkladmi zo sveta.

– Poskytnúť už komplexný návrh vzdelávacieho systému, ktorý by bol navrhovaný v súlade s najnovšími neurovedeckými a psychologickými poznatkami a ktorého východiskom je zvnútra riadené (sebariadené) vzdelávanie**.

 

Verzia z 22.3.2021 nového vzdelávacieho systému je TU.

 

Kontakt: nvs@nvs.sk

 

* Zvonka riadené vzdelávanie vychádza z mocenských vzťahov, stavia na predpoklade, že dieťa nevie, čo je preň dobré, že to vedia dospelí a že to im dáva právo použiť akékoľvek prostriedky. Cieľom je naplnenie predom danej predstavy gramotného viac-menej konformného človeka. Prostriedkom je povinné kurikulum pre všetkých rovnaké, veková separácia. Pretože základný predpoklad naučiť všetkých všetko rovnako je nereálny a nerealizovateľný, nutne sa musí siahať k nástrojom vonkajšej motivácie, čo zo svojej podstaty obmedzuje kreativitu a vedie k náhradným spôsobom učenia – miesto porozumenia nastáva skôr memorovanie. Sociálna štruktúra je hierarchická a mocenská.

** Zvnútra riadené vzdelávanie vychádza zo skutočnosti, že dieťa má vnútorne daný program svojho vývinu, ktorý ho vedie k tomu, aby si z okolitých podnetov vyberalo práve tie, ktoré odpovedajú jeho zrelosti, jeho potrebám a tým mu umožňuje, aby sa posúvalo vo svojom vývine bezpečne ďalej. Základom sú rešpektujúce vzťahy. Cieľom je slobodný človek s plne rozvinutým individuálnym potenciálom, dobre socializovaný. Nástrojmi sú bezpečné prostredie, kde je dostatok podnetov a ponúk, rešpektujúci dospelí a vekovo heterogénna skupina. Sociálna štruktúra je demokratická a samosprávna.